359 Views

Počas Týždňa vedy a techniky 2017 sa uskutočnila tradičná celoslovenská Konferencia mladých odborníkov (KMO). Ide o podujatie, ktoré pozostáva z troch rovnocenných súťaží odborných prác mladých vodohospodárov, hydrológov, meteorológov a klimatológov. 16. Konferencia mladých vodohospodárov (KMVH), 29. Konferencia mladých hydrológov (KMH)18. konferencia meteorológov a klimatológov sa uskutočnila vo štvrtok 9. novembra 2017 v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave.

Do konferencie pre mladých vodohospodárov slovenskí a českí autori prihlásili celkom 13 prác, pričom 12 z nich prezentovali súťažiaci vo finále v metropole Slovenska.

Odborná komisia KMVH bola „pod taktovkou Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve“. Združenie do poroty nominovalo profesionálov z vodohospodárskej praxe, ktorí pozitívne hodnotili výber tém, v ktorých rezonovala už aj problematika klimatických zmien a riešení negatívnych dosahov v krajine. Tri najlepšie práce porota vyhlásila bez udania poradia. Ocenení si odniesli finančnú odmenu vo výške 100 € od ZZVH a drobné darčeky na pamiatku od SVP, š. p.

Zloženie odbornej komisie KMVH: Ing. Alena Bujnová (špecialistka Podnikového riaditeľstva SVP, š. p., Banská Štiavnica), Ing. Ingrid Kušniráková (vedúca odboru VH rozvoja a plánovania SVP, š. p., OZ Banská Bystrica), prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU), Ing. Pavel Hucko, CSc. (Výskumný ústav vodného hospodárstva, Odbor kvality vôd), Ing. Peter Rusina (vedúci odboru VH rozvoja a plánovania, SVP, š. p., OZ Bratislava).

Najlepšie práce v KMVH:

Ivana Horáková a Dušan Žabka: Progresívne metódy odstraňovania mikropolutantov z odpadových vôd (FCHPT STU – oddelenie technológie ochrany životného prostredia, Bratislava)

Stanislav Paseka: Odolnost návrhu nádrže na změny klimatického systému (VUT Fsv ÚVHK, Brno)

Tomáš Kozel:  Hybridní lineární stochastický předpovědní model pro řízení zásobní funkce nádrže (ČVUT Fsv Praha)

Najlepšie práce  v KMH:

Luboš Mrkva:  Vývoj jakosti vod v zátoce toku Mastník při ústí do Slapské nádrže (Vltava) (UK Praha, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie)

Martin Belan: Indikácia lokalít vystúpenia podzemných vôd k terénu a rámcové posúdenie ich možných dôsledkov (SHMÚ Bratislava)

Romana Marková: Comparison of different methods for detecting a statistically significant trends in annual maximum peak discharges (SvF STU Bratislava, Katedra vodného hospodárstva krajiny)

Organizátori KMO: SHMÚ (hlavný organizátor), Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Slovenský výbor pre hydrológiu, Slovenská meteorologická spoločnosť a Global Water Partnership Slovensko.

DSCF8661