315 Views

Voda je jednou zo základných zložiek prírodného prostredia a je tiež jednou zo základných podmienok existencie života na Zemi. Zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou verejnými vodovodmi patrí k najdôležitejším a zároveň technicky najzložitejším spôsobom využívania vodárenských zdrojov.

Konferencia Nové trendy v úprave vody a v systémoch zásobovania pitnou vodou – 8. pokračovanie nadväzuje na už zrealizovaných sedem ročníkov konferencie Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR.

Cieľom konferencie je zvyšovanie vedomostnej úrovne subjektov v oblasti zásobovania pitnou vodou, pri riešení najefektívnejších spôsobov riešenia vznikajúcich problémov i konfrontovanie rôznych technických, resp. technologických postupov. Snahou je tiež poukázať na nové výzvy, ktorým oblasť vodárenstva v súčasnosti čelí, ako sú problémy s ochranou vodárenských zdrojov, prítomnosť nových kontaminantov, resp. zavádzanie metódy analýzy rizík.

V prvý deň konferencie budú prezentované aj výsledky práce našich kolegov z OZ SVP:

Výskyt siníc vo vodárenskej nádrži Turček
Ing. Mikula Pavol, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod, LVH Žilina

Výskyt cyanobaktérií vo vodárenských nádržiach
Mgr. Eva Polakovičová, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hrona, odštepný závod

Konferencia sa uskutoční 6.-7. apríla 2022 v Grand Hoteli Bellevue, Horný Smokovec.

Program konferencie


konferencia_pitna_voda