384 Views

Generálny riaditeľ SVP Ing. Hok dnes podpísal Memorandum o vzájomnej spolupráci pri rozvoji a budovaní cyklodopravy s Národným cyklokoordinátorom Ing. Klučkom.

Preambula

V záujme rozvíjania obojstrannej dôvery medzi SVP, š. p., ako správcom vodohospodársky významných vodných tokov a Národným cyklokoordinátorom (ďalej ako „Strany Memoranda“) budú vzájomne spolupracovať a participovať na dosiahnutí spoločných záujmov s ohľadom na vzájomne stanovené zásady.
Strany Memoranda sú si vedomé skutočnosti, že primárnou funkciou vodných stavieb, zariadení, vodohospodársky významných vodných tokov, drobných vodných tokov a kanálov (ďalej len „vodohospodárske objekty“) vrátane ich pobrežných pozemkov je zabezpečenie vodohospodárskych funkcií plniacich verejno-prospešné účely, predovšetkým zabezpečenia dobrého stavu vôd, správy, prevádzky a údržby vodných tokov a vodných stavieb, ochrany územia pred povodňami, ktoré nesmú byť znemožňované ani obmedzované pri ich sekundárnom využívaní na cyklodopravné a cykloturistické účely.

Článok 1

 1.  Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán a vypovedá o ich vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní aktivít, na ktorých sa spolupodieľajú.
 2.  Strany Memoranda sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomného obohacovania sa v oblasti spoločných činností.
 3. Strany Memoranda sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie pre zabezpečenie úspešnej spolupráce.

Článok 2

 1. Strany Memoranda budú jednotlivú spoluprácu vykonávať po vzájomnej dohode. Strany Memoranda deklarujú, že počas doby vzájomnej spolupráce budú vyvíjať spoločne úsilie pre dosiahnutie vytýčených cieľov a to najmä:
 1.  podpora zámerov a projektov, na ktorých by mohli SVP, š. p. a Národný cyklokoordinátor spolupracovať
 2. vytváranie priaznivých podmienok pre zabezpečenie spoločných cieľov, na ktorých sa SVP, š. p. a Národný cyklokoordinátor spolupodieľajú
 3. ochota kooperovať v rámci aktivít a projektov zameraných na rozvoj a podporu cyklodopravy a cykloturistiky vo vzťahu využitia pozemkov v správe SVP, š. p. a pri rešpektovaní hlavných funkcií vodohospodárskych objektov
 4. participácia pri rozvoji zámerov a aktivít sústreďujúcich sa na rozvoj cyklodopravných a cykloturistických trás vo vzťahu využiteľnosti vodohospodárskych objektov a pozemkov v správe SVP, š. p.
 5. spolupráca v rámci podpory rozvoja cyklodopravy, cykloturistiky a značenia cykoturistických trás vo vzťahu k možnostiam využiteľnosti vodohospodárskych objektov a pozemkov v správe SVP, š. p.
 6. vyvíjanie aktivít smerujúcich k rozvoju spolupráce SVP, š. p. a Národného cyklokoordinátora
 7. vzájomná propagácia spoločných činností oboch strán,

2.  Jednotlivé ustanovenia tohto Memoranda budú vykladané v spojitosti so zmluvami, ktoré účastníci v nadväznosti na toto Memorandum uzatvoria.

Článok 3

 1. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti.
 2. Toto Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami memoranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, pričom v zmysle ustanovenia § 5a ods. 13 prvá veta zákona o slobode informácií je pre nadobudnutie účinnosti tohto Memoranda rozhodujúce jeho prvé zverejnenie.
 3. Memorandum je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou strán Memoranda.
 4. Memorandum je možné ukončiť písomnou dohodou strán Memoranda. Týmto nie je dotknutá platnosť zmlúv a iných právnych vzťahov vzniknutých v súvislosti s Memorandom.
 5. Memorandum je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany Memoranda aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane Memoranda. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť deň nasledujúci po doručení výpovede druhej strane Memoranda. Týmto nie je dotknutá platnosť zmlúv a iných právnych vzťahov vzniknutých v súvislosti s Memorandom.
 6. Všetky zmeny a doplnenia tohto Memoranda je možné vykonať len vo forme písomných a číslovaných dodatkov, podpísaných oboma stranami Memoranda.
 7. Memorandum je vyhotovené v slovenskom jazyku, v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá strana Memoranda obdrží jedno z nich.
 8. Strany Memoranda prehlasujú, že všetky údaje uvedené v memorande sú pravdivé a že nič nezamlčali, čo by malo, alebo by mohlo mať vplyv na ich vzájomnú spoluprácu.
 9. Strany Memoranda prehlasujú, že ustanovenia Memoranda vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu, že ich prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Na znak súhlasu s celým obsahom Memoranda ho účastníci podpisujú.
20210419_144553