531 Views

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., pilotoval nový geografický informačný systém netradičným spôsobom. V stredu 31. mája 2017 v čase medzi 9. a 13. hodinou v Klátovej Novej Vsi zorganizoval so žiakmi 6. ročníka ZŠ Bošany ojedinelú aktivitu pod názvom Dobrodružstvo s vodou.

Formou vedomostno-vzdelávacej hry overovali žiaci nový systém, ktorý neskôr budú môcť vodohospodári využívať pri organizácii rôznorodých prác v teréne. Účastníci hry používali  tablety, GPS, QR kódy a plnili úlohy na rôznych stanovištiach. Žiaci napríklad merali pomocou tabletov rôzne vzdialenosti a výšky objektov, mapovali objekty, z pripravených materiálov vyberali vhodné na filtráciu vody, prevážali materiál z brehu na breh, identifikovali a pomenúvali mikroorganizmy pod mikroskopom, či vytvárali modely lodiek (origami), ktoré čakal ostrý test plavebnej schopnosti na vode.

Operačný dispečing v teréne koordinoval realizáciu prác jednotlivých žiackych tímov, pričom celú realizáciu úloh na stanovištiach mohli prostredníctvom zdieľania údajov v systéme v reálnom čase sledovať aj pracovníci Operačného dispečingu v Odštepnom závode Bratislava. Okrem vodohospodárov z Odštepného závodu Piešťany a zo Správy povodia hornej Nitry Topoľčany súčasťou realizačného tímu boli i pracovníci Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty STU Bratislava.

Akciu podporila aj Asociácia vodárenských spoločností a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.