396 Views

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 – 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Stručný popis projektu

Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na existujúcej hati na toku Turiec – rkm 7,530 v meste Martin vybudovaním nového rybovodu, čím zabezpečí pozdĺžnu kontinuitu vodného toku na úseku dlhom 8,966 km od ústia toku Turiec do rieky Váh. Rybovod je navrhovaný ako bezprepážkový koridor s bystrinnými prvkami s dĺžkou 235m, zabezpečujúci migráciu rýb lipňového rybieho pásma. Stavba pozostáva zo stavebných objektov – SO 01 Rybovod, SO 101 Preložka NN vedenia. Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bude v priebehu realizácie stavebných prác a vo fáze predkolaudácie vykonávaný externý bioekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bude vykonávaný ichtyologický monitoring rybovodu. Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariér spolu s počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov tvoria plánované merateľné ukazovatele projektu.

Popis východiskovej situácie

V súčasnosti je  rieka Turiec – kód vodného toku  4 – 25 – 05 – 020  v zmysle Zákona č. 364/2004 Z. z. v znení ďalších predpisov § 48, ods (2) písm. a) v správe SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. Banská Štiavnica.

V rkm 7,530 sa nachádza objekt hate ktorý v súčasnosti zabezpečuje gravitačný odber vody pre potrebu Turčianskych papierní (2,6 m3s-1), ktorý sa využíva na MVE a pre potrebu teplárne Martin (1,70 m3s-1). Gravitačný odber je zabezpečovaný z prevádzkovej hladiny nad haťou (max prev. hl. 398,12 m n.m., min prev.hl. 397,75 m n.m.). Objekt zároveň svojou manipuláciou klapkovými uzávermi zabezpečuje protipovodňovú ochranu územia intravilánu mesta Martin pozdĺž toku Turiec. Súčasný rybovod vybudovaný v rámci objektu hate nevyhovuje v zmysle metodického usmernenia MŽP – „Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov“ parametrami pre požadované rybie pásmo, resp. pre stanovené cieľové druhy rýb.

Predmetom riešenia je odstránenie bariéry na toku, ktorá vznikla výstavbou hate na toku Turiec v rkm 7,530, a zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity. Jedná sa o návrh rybovodu pre protiprúdovú migráciu rýb. Na základe stanoviska SRZ-rada Žilina, navrhuje sa ponechať typ rybieho pásma v zmysle tabuľky 1.2 metodického usmernenia na určovanie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných útvarov ako pásmo lipňové. Vzhľadom na vysokú biodiverzitu v dolnej časti Turca pod haťami v predmetnom stanovisku sa ako cieľové druhy rýb určujú nasledovné: lipeň tymiánový, hlavátka podunajská, podustva severná, mrena severná, nosáľ sťahovavý a jalec hlavatý. Predpokladaná doba najčastejších migrácií je v mesiacoch apríl a máj. Materiálne zloženie riešeného habitatu potrebujeme čo najviac prispôsobiť lokálnym drsnostiam rieky Turiec, preto použijeme riečne kamenivo, ktoré sa vo finálnej úprave presype štrkom hrubšieho zrna.

 

Spôsob realizácie aktivít projektu

Súlad s dokumentmi: Rámcová smernica o vode, 2000/60/ES  čl. 4, ods. 1, iii) členské štáty budú chrániť a zlepšovať všetky umelé a výrazne zmenené vodné útvary s cieľom dosiahnutia dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu povrchovej vody.

Čl. 11, ods. 1 – Každý členský štát zabezpečí pre každé správne územie povodia alebo pre časť medzinárodného správneho územia povodia na svojom území zavedenie programu opatrení, so zreteľom na výsledky analýz požadovaných podľa článku 5, pre dosiahnutie cieľov stanovených podľa článku 4.

Čl. 11, ods. 3, písm. i) –  „Základné opatrenia“ sú minimálne požiadavky, ktoré treba splniť a ktoré pozostávajú z opatrení pre akékoľvek iné významné nepriaznivé vplyvy na stav vody určený v súlade s článkom 5 a podľa prílohy II, najmä opatrení na zabezpečenie toho, aby hydromorfologické podmienky vodných útvarov boli v súlade s dosiahnutím požadovaného ekologického stavu alebo dobrého ekologického potenciálu vo vodných útvaroch označených ako umelé alebo výrazne zmenené. Stav povrchovej vody je klasifikovaný podľa prvkov kvality ekologického stavu , ktorý v systéme biologických prvkov zahŕňa prvok zloženia, početnosti a vekovú štruktúru rybnej fauny a v rámci hydromorfologických prvkov podporujúcej biologické prvky zahŕňa priechodnosť riek.

Vodný zákon 364/2004 Z.z., §12 – uvádza sa, že v rámci vodného plánovania sa vyhotovuje Vodný plán Slovenska, ktorý pozostáva z plánov manažmentu povodí, ktorým je napr. Plán manažmentu povodia Dunaja, ktorý obsahuje plány manažmentu čiastkových povodí a  je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v oblastiach povodí.

Vodný plán Slovenska – Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, Plán manažmentu čiastkového povodia Váhu, kap. 4.1.4.1 Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov – kapitola sa odvoláva na prílohu 8.4 a „Návrh opatrení pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov“, kde sa opatrenie uvedené v tejto ŽoNFP nachádza na str. 3 prílohy. V kap. 8.4, podkapitola 8.4.1 sa uvádza –  Environmentálnym cieľom je eliminácia narušenia pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov na úroveň konzistentnú s kritériami dobrého ekologické stavu/potenciálu. V podkapitole 8.4.1.2 sa navrhuje ako jedno z opatrení „spriechodnenie funkčným rybovodom alebo biokoridorom“. Projekt je v súlade so stratégiami a koncepciami  Vodného plánu Slovenska.

Projektová dokumentácia bola vypracovaná projektovou spoločnosťou CABEX s.r.o. zameranou na projektovanie a inžiniering vodohospodárskych stavieb v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie  vodných tokov.

Technické a personálne zabezpečenie  vypracovania projektovej dokumentácie bolo  zabezpečné externou spoločnosťou formou verejného obstarávania v zmysle Zákona 25/2006 Z. z.. Zhotoviteľom stavebných prác  bude externá stavebná spoločnosť  vybratá  formou verejného obstarávania v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. V rámci realizácie stavebných prác  projektu si koordináciu prípadných subdodávateľov bude koordinovať samotný zhotoviteľ.  Stavebný dozor sa bude vykonávať  interne osobou oprávnenou na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976/ Zb. o územnom plánovaní a stavbenom poriadku v znení neskorších predpisov. V priebehu realizácie stavebných prác bude v zmysle Usmernenia MŽP SR  vykonávaný externý  bioekologický dozor na dodržiavanie navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu pri výstavbe a vo fáze predkolaudácie bude bioekologický  dozor zameraný na správnosť vytvorenia ekologického prostredia pre migrujúce vodné organizmy. Osoba vykonávajúca daný dozor musí byť zapísana v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona 542/2002 Z. z., pre oblasť životného prostredia, alebo príslušná odborná organizácia ochrany prírody. V etape biologickej predkolaudácie bude vykonávaný externý monitoring na zameranie hydrualických parametrov celého rybovodu, vrátane vtoku a výtoku so zameraním na najrýchlejšie miesta prúdenia vody v rybovode a navrhnutie optimalizácie tohto prúdenia. Súčasne bude zabezpečené kontinuálne meranie hydrologických parametrov.

Rozdelenie stavby podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov:

  • SO 01    Rybovod
  • SO 101  Preložka NN prípojky

SO 01    Rybovod

Forma rybovodu je zadefinovaná ako bezprepážkový koridor s bystrinnými prvkami, ktorý má nahradiť súčasný nefunkčný rybovod v ľavobrežnom pilieri, ktorý nespĺňa žiadne ichtyologické požiadavky daného rybieho pásma.

Parametre rybovodu:

Šírka zavodnenej hladiny :  cca 2,0-4,0 m (v jestvujúcej časti 2m)

Šírka dna:                                                                 1,0 m

Hĺbka pri prietoku 1 m3.s-1:                                     min 0,9 m

Navrhovaný prietok:                                               1 m3.s-1

Max. profilová rýchlosť:                                         1,4 m.s-1

Sklon zavodnených svahov rybovodu:                   1:1

Dĺžka rybovodu:                                                     235 m

Priemerný pozdĺžny sklon:                                     1,25 – 1,35%

 

SO 101  Preložka NN prípojky

Realizáciou rybovodu bude dotknutá NN prípojka do strojovne, ktorá je predmetom prekládky.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Po realizácii projektu bude spriechodnené koryto toku Turiec na dĺžke 8,966 km. Odstráni sa prvá existujúca bariéra v podobe hate od zaústenia do toku Váh. Spriechodnenie existujúcej bariéry je priamo napojené na projekt „Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 8,966“, ako bariéry druhej v poradí  od zaústenia do toku Váh, na zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Turiec. Projekt „Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 8,966“ je v štádiu prípravy, pričom prebiehajú rokovania s dotknutými organizáciami k vypracovanej projektovej dokumentácii.

Vybudovaním rybovodu sa umožní každoročná protiprúdová neresová migrácia sťahovavých rýb na neresiská vo vyšších úsekoch toku, odkiaľ sa po rozmnožení presunú do dolnej časti toku, umožní sa celoročná migrácia rýb do vhodných biotopov a návrat rýb na pôvodné stanovište v prípade povodní alebo znovuosídlenie areálu po znečistení toku, prípadne rozširovanie výskytu iných druhov vodných živočíchov, čo bude mať priaznivý vplyv na zlepšenie fauny a flóry v blízkosti rybovodu. Priaznivý dopad bude mať rybovod hlavne na lipňové rybie pásmo. Rybovodom sa priamo neovplyvní územie európskeho významu  zavislého na vode, ale sa vytvoria podmienky na pozítvny vplyv chránených území nachádzajúcich sa v blízkosti.

Prevádzková a technická udržateľnosť výstupov projektu po kolaudácii stavby a zaradení majetku  bude zabezpečená Správou povodia horného Váhu Ružomberok, ako územno- správnej jednotky SVP, š. p. OZ Piešťany. V zmysle Usmernenia MŽP SR bude v rybovode zabezpečené kontinuálne meranie hydrologických parametrov s možnosťou zapisovania nameraných hodnôt.

Na priebežné monitorovanie hladiny v rybovode je navrhnutá sonda s dataloggerom. Datalogger so vstavaným moulom GPS/GPRS bude osadený na stene resp. v objekte. Súčasťou vybavenia je aj externá anténa. GPS bude zabezpečovať automatické prenosy dát z dataloggera na server. Server bude tvorený počítačom s programom na zber a vyhodnocovanie dát. Napájenie je zabezpečené batériou 3,6V. Meranie hladiny je zabezpečené pomocou sondy, ktorá je prepojená káblom na datalogger.

Ichtyologický monitoring rybovodu sa  bude vykonávať za účelom vyhodnotenia jeho priechodnosti, funkčnosti a účinnosti osobou s biologickým vzdelaním a preukázateľnou praxou. Na vtoku  a výtoku z rybovodu budú osadené kamery na monitorovanie rýb pod vodou. Jedná sa o vodotesné kamery , ktoré umožňujú prenos dát na server.

 

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa:                           1 284 924,99 €

Celkové percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:              100 %

Termín realizácie projektu  :                                                            05/2015 – 12/2018