576 Views

NFP310020BCP5 – Polder Čechy

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

 

Stručný popis projektu

 

Predmetom projektu je výstavba suchého poldra v obci Čechy, umiestneného pod sútokom Branovského a Hastrgáňového potoka (r.km 12,935). Navrhovaný polder bude slúžiť ako preventívna protipovodňová stavba pred opakujúcimi sa záplavami intravilánu obcí Čechy a Semerovo.

Vybudovaním poldra (vytvorením retenčného priestoru) sa dosiahne zníženie povodňových prietokov pretekajúcich intravilánom obce Čechy na kapacitu upraveného koryta toku Branovský potok pod poldrom, t. j. na neškodný prietok, ktorý je koryto schopné bezpečne previesť. Sploštenie bude z Q100 = 8,6 m3.s-1 na transformovaný prietok 2,7 m3.s-1. Výstavba poldra zabezpečí dostatočný retenčný objem na transformáciu povodňovej vlny, čím sa zabezpečí zníženie povodňových prietokov na kapacitu koryta toku Branovský potok.

 

Popis východiskovej situácie

 

Obec Čechy sa nachádza v juhovýchodnej časti Novozámockého okresu, Nitriansky kraj.

Záujmové územie patrí v zmysle geomorfologického členenia (Mazúr – Lukniš, 1986) do Alpskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská kotlina, oblasť Podunajská nížina, celok Dunajská pahorkatina, podcelok Hronská pahorkatina, časť Bešianska pahorkatina.

Dotknuté územie patrí do úmoria Atlantického oceánu – Čierneho mora, povodia Dunaja a Váhu, do ktorého ústia miestne toky. Lokalita patrí do hydrogeologického regiónu Hronskej pahorkatiny.

Z hľadiska reliéfu a konfigurácie terénu patrí tok do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým režimom odtoku s akumuláciou vôd v mesiacoch XII.-I., s najvyššou vodnatosťou v mesiacoch III.-IV. s výrazným podružným zvýšením vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy. Zvýšené prietoky sú ovplyvnené jarnými vodami z topiaceho sa snehu a prívalovými letnými zrážkami, ktoré v okolí toku spôsobujú povodne.

Na vymedzenom úseku Branovského potoka, kde je plánovaná výstava poldra  a čistenie koryta ako prevencia proti povodniam sa v súčasnosti nachádza v intraviláne prevažne iba nízka krovitá vegetácia, ktorá je v nedostatočnom množstve.  V extraviláne v hornej časti na mokrých plochách (v oblasti predpokladanej zátopy) tvoria mladé dreviny súvislejšiu vegetáciu (zostane v prevažnej miere zachovaná).

Pri nadmerných a prudkých zrážkach voda stečie do údolia, kde sa koncentruje a pri prekročení kapacity koryta dochádza k zaplavovaniu územia pozdĺž toku, čím dochádza k významným škodám na majetku obyvateľov, príp. aj následným ekologickým škodám. Takýto stav je pre obyvateľov nežiadúci a výraznou mierou negatívne ovplyvňuje životné prostredie v zaplavovaných častiach.

Realizáciou projektu bude zvýšená ochrana zdravia a života obyvateľov v chránenom území, pričom sa umožní jeho bezpečný územný a hospodársky rozvoj. Výstavbou poldra dôjde k zvýšeniu protipovodňovej ochrany riešenej lokality a k zníženiu primárnych a sekundárnych povodňových škôd.

SLOVENSKÝ VODOHOSPÁRSKY PODNIK, š.p. je v zmysle § 48, ods. 2, Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správcom vodohospodársky významných vodných tokov a drobných vodných tokov.

Geografická oblasť je v súlade s Plánom manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu, kód geografickej oblasti SK503118_234, názov geografickej oblasti Branovský potok – Čechy, vodný tok Branovský potok, ID 4-21-18-116, začiatok 11,500 km, koniec 12,600 km.

Obec Čechy nie je zaradená do aktuálne platného Atlasu rómskych komunít.

 

 

 

Spôsob realizácie aktivít projektu

 

Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou CABEX s.r.o., Bratislava, projektant Ing. Peter Chládek, vydaného územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Realizácia bude uskutočnená dodávateľsky a dodávateľ bude vybratý formou verejného obstarávania v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami PR SVP, š.p. a  SVP, š. p. OZ Piešťany. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov SVP, š. p. Piešťany. Internú finančnú kontrolu a účtovné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať Odbor účtovníctva a daní PR SVP, š.p. Finančné operácie súvisiace s projektom bude zabezpečovať Odbor hospodárskej politiky PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.

 

Stavba bude členená na stavebné objekty:

 

SO 101 Hrádza poldra – bude budovaná, ako homogénna zemná hrádza dĺžky 203 m, so sklonom návodného a vzdušného svahu 1 : 3, spevnenie svahov zahumusovaním a zatrávnením, koruna hrádze šírky 4,0 m bude spevnená panelmi na štrkodrve 0 – 32 mm v hr. 20 cm, výška nad terénom 3,15 m. Hrádza bude sypaná a hutnená po vrstvách cca 30 cm. V zmysle záverov IG prieskumu bude v hrúbke cca 0,5 – 0,7 m (vrátane odstránenia humusovitej vrstvy) vymenené podložie (odporúča sa zmesové pojivo vápno + cement – Dorosol). Pri hutnení sa doporučuje použiť ježkové valce.

Súčasťou hrádze bude aj pätný drén – tvorený drenážnou trubkou PVC DN 150 so štrkovým obsypom (fr. 8/16). Medzi drénom a zeminou hrádze bude  osadená geotextília. Drén bude zaústený do vývaru.

 

SO 102 Združený funkčný objekt – bude umiestnený v telese hrádze a bude zabezpečovať bezpečné prevedenie povodňového prietoku aj pri upchatom spodnom otvore. Ide o jednoetážový blok. Voda prepadajúca cez prepad a voda z dnového výpustu je odvádzaná spoločnou štôlňou cez vývar tlmiaci kinetickú energiu do koryta pod hrádzou. Dĺžka prepadovej hrany 2 x 6 m, veľkosť dnového otvoru DN 800, šírka spádoviska 2,0 m. Spodný otvor bude bez hradenia.

 

SO 103 Úprava toku – úprava Branovského potoka bude v dĺžke 114,3 m (nad vtokom úprava v dĺžke 72,2 m a pod výtokom úprava v dĺžke 9,6 m). Opevnenie z dlažby hr. 20 cm do štrkopiesčitého lôžka (dlažba na sucho). Aby nedochádzalo k vyplavovaniu jemnozrnných zemín je na styku zeminy a opevnenia navrhnutá geotextíli. Šírka v dne 1,0 m.

Úpravu potoka Hastrgáň od sútoku bude v dĺžke 14,5 m. Sklon svahov 1 : 1,5, opevnenie z dlažby hr. 20 cm do štrkopiesčitého lôžka (dlažba na sucho). Šírka v dne 0,6 m.

Na začiatku a na konci oboch úprav budú osadené dnové stabilizačné prahy z lomového kameňa

 

SO 201 Preložka miestnej komunikácie – bude pozostávať z výškovej úpravy účelovej komunikácie v dĺžke 110,0 m a napojenia poľnej cesty v dĺžke 12,36 m. Preložka účelovej komunikácie bude navrhnutá kategórie C6.5/30 v súlade s STN 73 6101. Šírkové usporiadanie s jazdným pásom a vodiacimi prúžkami bude v šírke 6,5 m.

Priečny sklon vozovky je strechovitý 2,5 % od km 0,05 po km 0,106. Poľná cesta bude ako existujúca poľná cesta obojsmerná jednopruhová šírky v mieste napojenia na existujúcu poľnú cestu 3,0 m, nespevnená krajnica 2 x 0,50 m.

Na začiatku a na konci úpravy je klopenie vozovky do existujúcich priečnych sklonov.

Odvodnenie vozovky bude zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. V km 0,030 budú povrchové vody cez rúrový priepust DN 800 prevedené popod teleso komunikácie a následne priekopou do Branovského potoka.

Vody z priekopy za hrádzou poldra budú odvedené do potoka Hastrgáň. Popod poľnú cestu existujúci rúrový priepust DN 500 bude predĺžený cca o 1,5 m s vybudovaním nového čela. Dno a svahy priekop pred a za rúrovými priepustami budú spevnené melioračnými betónovými tvárnicami.

Komunikácia bude vybavená bezpečnostnými zariadeniami.

 

SO 202 Preložka VN vedenia – jedná sa o prekládku vzdušnej časti vedenia VN 22kV č. 266, ktoré je prevedené vodičmi 3 x 35 AIFe6,  v k. ú. obce Čechy v smere do obce Podhájska. Prekládka bude realizovaná vodičmi typu 3 x 42/7 AIFe v celkovej dĺžke 630 m. Na vzdušnom eklektickom vedení budú osadené 4 ks ekochráničiek orlí zub a 53 ks zviditelňovačov, z dôvodu ochrany vtáctva.

Prekladané vedenie je súčasťou distribučnej siete 22 kV a je majetkom spoločnosti ZSE, a.s., Bratislava, preložku bude realizovať spoločnosť ZSE, v zmysle zmluvy o spolupráci.

 

SO 203 Preložka diaľkového (oblastného) optického kábla – z dôvodu úpravy existujúcej prístupovej komunikácie do obce Čechy a výstavby sypanej hrádze poldra bude riešená prekládka optického kábla tkm, ktorý je v majetkovej správe spoločnosti Slovak Telekom a.s., Bratislava, v dĺžke cca 200 m.  Existujúci diaľkový (oblastný) optický telekomunikačný kábel sa nachádza na ľavej strane cesty. Projektovaná trasa začína na existujúcej trase OOK v mieste nových trubkových spojok 1TS24, 2TS20 za križovaním potoka Hastrgáň a asfaltovej komunikácie a ide pätou hrádze poldra, križuje prístupovú  komunikáciu do obce Čechy a končí v mieste nových trubkových spojok TS23, 2TS19 na existujúcej trase OOK. V mieste hrádze poldra sa HDPE uložia do FD chráničky. Do novej trasy sa uložia 2 x HDPE rúry 40/33 mm (HDPE č. 1, HDPE č. 2). Nová HDPE č. 2 sa v mieste 2TS20 a 2 TS19 prepojí do existujúcej HDPE č. 2. Do HDPE č. 2 sa od OS04 po DOS04a zafúkne nový OK 4×12. V mieste OS 04 a DOS 04a sa nový OK prepojí do existujúceho optického kábla. Jednotlivé vlákna sa prepoja podľa existujúceho zapojenia. Starý optický kábel sa následne vyfúkne z HDPE č. 1 medzi spojkami OS04 a DOS04a. HDPE č. 1 sa následne v spojkách 2TS25 a 2TS17a prepojí do HDPE č. 2.Vybudovaná trasa bude označená markrami, ktoré budú zakreslené v porealizačnej dokumentácii. Markre zo zrušenej trasy budú odstránené.

HDPE rúry budú uložené do ryhy širokej 0,35 m a hlbokej 0,80 m. Nad rúrou bude uložená výstražná fólia oranžovej farby. Po zasypaní sa terén uvedie do pôvodného stavu.

 

SO 204 Preložka stanice katódovej ochrany – účelom bude katódovou ochranou zabrániť koróznym procesom prebiehajúcim v zemi uložených častiach oceľových vodovodov a následne tak zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť diaľkového vodovodu a predĺžiť jeho životnosť. Na tento účel bude vybudovaná jedna stanica katódovej ochrany, ktorej súčasťou bude:

Anódové uzemnenie pozostávajúce z anódy – koľajnica 200 m v zemi R65

Spojovací objekt typu DBR slúžiaci na prepojenie jednotlivých segmentov navzájom.

Jednosmerné rozvody

NN prípojka, SKO, SKAO jednosmerné rozvody

 

Celkový termín realizácie projektu v dĺžke 24 mesiacov sa skladá z nasledovných čiastkových termínov :

 1. Realizácia projektu v zmysle PD – 18 mesiacov
 2. Archeologický prieskum pred a počas realizácie stavebných prác – 3 mesiace
 3. Kolaudácia – 3 mesiace

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

 

Projektová dokumentácia stavby „Polder Čechy“ bola vypracovaná v súlade s cieľmi Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu a v súlade s Územným plánom Nitrianskeho územného celku a v ňom spracovanom návrhu opatrení na ochranu pred povodňami. Potreba realizácie projektu bola vyvolaná mimoriadnymi povodňovými situáciami na toku Branovský potok. Realizáciou projektu sa prispeje k zlepšeniu situácie v cieľovom území v nasledovných ukazovateľoch:

Prínosy pre ľudské zdravie:

 1. zníženie pravdepodobnosti záplav v obci Čechy bude mať pozitívny vplyv na jej obyvateľov, nakoľko ich psychický stav má významný vplyv na celkový zdravotný stav obyvateľov. Dobrý zdravotný stav obyvateľov vedie k úspore nákladov v sektore zdravotníctva (náklady na lekárske vyšetrenie, liečbu, lieky, dávky nemocenského poistenia) a má pozitívny vplyv aj na zamestnanosť, resp. podnikateľské aktivity (len zdravý zamestnanec môže podávať požadovaný výkon);
 2. navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí toku Branovský potok dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na zdravie obyvateľstva.

Prínosy pre udržanie ľudskej bezpečnosti:

 1. realizácia navrhovaného opatrenia prispeje k napĺňaniu cieľov manažmentu povodňového rizika t. j. k zníženiu pravdepodobnosti záplav územia obce Čechy a tým k zníženiu potenciálnych nepriaznivých následkov záplav na ľudskú bezpečnosť a bezpečný územný a hospodársky rozvoj ochráneného územia;
 2. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zabezpečí bezpečnosť pre 4 ľudí bezprostredne ohrozených povodňami;
 3. navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí toku Branovský potok dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na podnikateľské aktivity, čo bude mať pozitívny vplyv na socio-ekonomickú bezpečnosť ľudí.

Prínosy pre trvalo udržateľný rozvoj:

 1. protipovodňové opatrenie je navrhované v snahe maximalizovať ekonomické a sociálne aspekty bez porušenia trvalej udržateľnosti ekosystému;
 2. ochrana cestnej infraštruktúry bude mať priaznivý vplyv aj na zvýšenie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov daného územia;
 3. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zníži/obmedzí významné povodňové riziko, čo napomôže vytvoriť bezpečné podnikateľské prostredie a tým aj bezpečný územný a hospodársky rozvoj obce.
 4. navrhnuté biotechnické opatrenia v povodí toku Branovský potok budú minimálnym zásahom do okolitej prírody, čo nebude mať nepriaznivý vplyv na miestnu faunu, flórua ekosystémy.

 

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa odhadovaný počet obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou v geografickej oblasti čiastkového povodia Váhu, toku Branovský potok ID 4-21-18-116 v obci Čechy, kde v zmysle textovej časti Plánu manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu, tab. 3.1 je tento ukazovateľ stanovený na hodnotu 4 obyvateľov.

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa hodnota majetku chráneného pred povodňami v geografickej oblasti čiastkového povodia Váhu, toku Branovský potok ID 4-21-21-116 v obci Čechy, kde v zmysle Plánu manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu je tento ukazovateľ v prílohe X. Prehľad povodňových škôd vyčíslený na hodnotu 874.141,- €.