705 Views

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Stručný popis projektu

Vybudovanie protipovodňových podzemných tesniacich stien v definovaných úsekoch povodňovými poruchami poškodených ochranných hrádzí Malého Dunaja a Váhu sa eliminuje potenciálne riziko vzniku povodne spôsobenej povodňovými situáciami na Váhu (1997) ako aj na Dunaji (2010,2013) pri spätnom vzdutí od Komárna. Dotesnenie a úprava výšky koruny ochranných hrádzí je v súlade s cieľmi Plánu manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu pre záujmové územie projektu. Projekt zabezpečí ochranu 47 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a v zmysle kalkulácie potenciálnych povodňových škôd Plánu manažmentu povodňového rizika zabráni povodňovým škodám v hodnote 2,33 mil. €.

Popis východiskovej situácie

Predložený projekt rieši dve stavby – „Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 – 11,000“ a „Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 – 30,025“. Hlavným účelom týchto stavieb je utesnenie definovaných častí ich ochranných hrádzí, pretože v čase povodňových prietokov sa na vzdušných pätách hrádzí vyskytli povodňové poruchy – zamokrené plochy priľahlej oblasti pozdĺž ochrannej hrádze v bezprostrednej blízkosti päty vzdušného svahu, výskyt výverov, sprevádzaných vyplavovaním jemnozrnných častíc z podložia ochrannej hrádze a známky dvíhania pokryvných vrstiev s rizikom ich prelomenia. Tieto poruchy ohrozujú stabilitu hrádzí a predstavujú rastúce nebezpečenstvo pri každom ďalšom povodňovom prietoku. Stavba „Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 – 11,000“ bude realizovaná v katastrálnom území Kolárovo, pozdĺž urbanizovanej mestskej časti Veľký Ostrov. Stavba „Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 – 30,025“ bude realizovaná v katastrálnom území Zemné, okres Nové Zámky a v katastrálnom území Vážsky klin, okres Komárno. Realizáciou projektu – vybudovaním podzemných tesniacich stien a úpravou koruny hrádze – sa zvýši ochrana zdravia a života obyvateľov v záujmovom území, umožní sa jeho ďalší rozvoj a zároveň dôjde k zvýšeniu protipovodňovej ochrany riešenej lokality a k eliminácii potenciálnych povodňových škôd.

Stavba „Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 – 11,000“

V Pláne manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu (PMPR), v kapitole 4. Existujúce a navrhované preventívne opatrenia na dosiahnutie cieľov plánu manažmentu povodňového rizika, sú v geografických oblastiach Malého Dunaja a v povodí Klátovského ramena navrhnuté opatrenia na zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu formou dobudovania ochranných hrádzí na kótu 114 m.n.m. v kombinácii s ich utesnením podzemnými tesniacimi stenami. Povodňové riziko v úseku zaústenia Klátovského ramena do Malého Dunaja vychádza z dolnej okrajovej podmienky stanovenej hladinou spätného vzdutia Dunaja do Váhu a následne do Malého Dunaja, ktoré bolo vyhodnotené na kóte 114 m.n.m. I. etapa protipovodňových opatrení na Malom Dunaji ako recipiente a s tým spojenej ochrany na Klátovskom ramene zabezpečuje elimináciu rizika pretrhnutia ochrannej hrádze pri spätnom vzdutí, pričom v II. etape bude projekt pokračovať budovaním zátvorného objektu v záustnej časti ramena. Z uvedeného titulu budú ochranné hrádze Malého Dunaja s potenciálnym výskytom priesakov v telese hrádzí resp. v podloží zaťažené zvýšenými hladinami a to pri dlhšej časovej perióde bez možnosti transformácie v samotnom Klátovskom ramenne a v spojenej kanálovej sústave. Vzhľadom na uvedené I. etapa protipovodňových opatrení na Malom Dunaji rieši vybudovanie podzemnej tesniacej steny z koruny existujúcej hrádze a následnú úpravu koruny hrádze, vrátane jej zvýšenia na kótu 114,10 m.n.m., čo je v súlade s uvedenými cieľmi PMPR v záujmovom území.

Stavba „Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 – 30,025“

Ľavostranná ochranná hrádza Váhu je vyvolaná investícia protipovodňových opatrení na dolnom úseku Malého Dunaja v úseku jeho zaústenia do Váhu zabezpečujúca ochranu územia pred povodňami zodpovedajúca modelovej situácii s dolnou okrajovou podmienkou vzdutia hladiny Váhu a Malého Dunaja z toku Dunaj na kóte 114 m.n.m. preukázaná zaznamenanými povodňovými situáciami na Váhu (1997) ako aj na Dunaji (2010,2013) pri spätnom vzdutí od Komárna. Navrhovaná realizácia podzemnej tesniacej steny na ĽOH zabezpečuje elimináciu rizika pretrhnutia tejto hrádze počas extrémnych povodňových situácií na sútoku Malého Dunaja a Váhu pod vplyvom kombinácie povodňovej situácie Malého Dunaja, Váhu a Dunaja, čo by spôsobilo nežiaduce zaliatie územia a s tým spojené výrazné zmeny nielen povrchových, ale aj podzemných vôd v priľahlom území. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že pre elimináciu potenciálneho rizika vzniku povodne spôsobenej povrchovými vodami z titulu priesakov resp. pretrhnutia ochrannej hrádze je nevyhnutné vybudovanie podzemnej tesniacej steny na toku Malý Dunaj a zároveň podzemnej tesniacej steny na Váhu pre eliminovanie vzniku sekundárneho povodňového rizika z titulu zmeny režimu podzemných vôd tak, aby jej účinky dosahovali až do územia bez predmetného rizika a to vzhľadom na riešené územie.

Koniec budovania podzemnej tesniacej steny na Malom Dunaji v km 11,000 ovplyvňuje katastrálne územie Topoľníky, časť Dolné Topoľníky, ktoré je súčasťou geografickej oblasti Klátovské rameno – Topoľníky. Projekt v súlade s vyššie uvedenými dôvodmi a Plánom manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu vzťahujeme ku geografickej oblasti kód SK501921_229, názov geografickej oblasti Klátovské rameno – Topoľníky, vodný tok Klátovské rameno, ID 4-21-17-519, začiatok 0,000 km, koniec 4,000 km.

Na základe matematického hydrodynamického modelovania so zohľadnením neistôt okrajových podmienok s presnosťou zodpovedajúcou interpretácii v mape inundačného územia v mierke 1:10 000 pre účely územného plánovania a tým eliminácie potenciálnych povodňových škôd je spresnený počet obyvateľov ohrozených povodňami, ktorí budú ochránení pri realizácii navrhovaného opatrenia na hodnote 230 s potenciálnymi zabránenými povodňovými škodami 9 785 tis. Eur a to pri zohľadnení vzdutia hladiny Dunaja cez tok Váh do Malého Dunaja na kóte 114 m.n.m. a Klátovského ramena. V zmysle Plánu manažmentu povodňového rizika je pre opatrenia prislúchajúca časť Dolné Topoľníky na ľavom brehu s počtom 47 ohrozených obyvateľov, čo zároveň predstavuje hodnotu merateľného ukazovateľa ako kalkulovaný počet obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou. Uvedeným postupom bol určený aj merateľný ukazovateľ hodnota majetku chráneného pred povodňami a vyčíslený na hodnotu 2 334 252 €.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Predložený projekt je stavebne rozdelený na dve časti – Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 – 11,000 a Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 – 30,025. Obidve stavby sú PD rozdelené na tri stavebné objekty a jeden prevádzkový súbor: SO 01 Podzemná tesniaca stena z koruny hrádze, SO 02 Pozorovacie a meracie zariadenia (stavebná časť),SO 03 Konečná úprava koruny hrádze, PS 01 Pozorovacie a meracie zariadenia (vystrojenie).

SO 01 Podzemná tesniaca stena:

Pred začiatkom realizácie podzemnej tesniacej steny bude z koruny hrádze zhrnutá vrchná skrývna vrstva hr. cca 0,25 m tak, aby sa dosiahla šírka koruny hrádze min. 3,0 m, potrebná pre injektážny stroj. Súčasne sa odstráni vrchná skrývna vrstva (ornica) v hr. 0,25 m zo svahov hrádze (vzdušný a návodný svah). Podzemná tesniaca stena (PTS) bude realizovaná z upravenej koruny hrádze do hĺbky 15,00 m, cez teleso hrádze až do jej podložia, ktoré je tvorené prevažne piesčitými zeminami. PTS bude pôsobiť ako zavesená podzemná tesniaca stena, ktorá predĺži priesakovú dráhu vody z toku podložím hrádze, zredukuje hydraulický gradient a primerane k tomu zníži i priesakové množstvá. Tým sa zamedzí vzniku vnútornej sufózie nesúdržných, piesčitých zemín. Podkladom pre určenie hĺbky podzemnej tesniacej steny bol spracovaný „Numerický model prúdenia podzemnej vody pre účely posúdenia hĺbky PTS“. Na základe tohto posúdenia bola určená hĺbka podzemnej tesniacej steny 15,0 m pod úrovňou hladiny Q100. Do hĺbky 1,5 m bude PTS vybudovaná vo forme kopanej tesniacej ryhy so šírkou cca 0,60 m. Pod touto úrovňou bude PTS budovaná tryskovou injektážou s hrúbkou cca 0,30 m v nesúdržných (priepustných) zeminách. Presné trasovanie a riešenie súbehov PTS s inžinierskymi sieťami je definované v priložených projektových dokumentáciách.

Trysková injektáž je bezvýkopová technológia, ktorá zabezpečí v celom výškovom rozsahu preinjektovanie preferovaných priesakových ciest zmiešaním pôvodnej zeminy so samotvrdnúcou suspenziou (cement, bentonit, jemne mletý vápenec) pod vysokým tlakom. Výhodou tejto metódy je tiež, že suspenzia vytvára tesniacu stenu nie len v osi hrádze, ale tlakom sa dostáva aj do malých trhlín, ktoré sa v telese hrádze účinkom poveternostných podmienok za obdobie existencie hrádze vytvorili. Na vyrobenie 1 m3 injektážnej zmesi je potrebné cca: bentonit -19,5 kg, cement – 260 kg, jemne mletý vápenec – 520 kg.

Vnútrostavenisková komunikácia – jej funkciu bude plniť existujúca poľná cesta pozdĺž vzdušnej päty hrádze (v ochrannom pásme hrádze), ktorú bude potrebné upraviť a rozšíriť podľa podmienok, definovaných v priložených PD tak, aby bol zabezpečený plynulý príjazd cisterien, nákladných áut a inej obslužnej techniky.

Priťaženie vzdušnej päty hrádze sa vybuduje po ukončení výstavby PTS a to pozdĺž celého utesňovaného úseku. Bude vybudované v mieste dočasnej vnútrostaveniskovej komunikácie podľa podmienok, definovaných v priložených PD tak, aby túto bolo možné využívať v budúcnosti ako občasnú komunikáciu pre údržbu hrádze.

SO 02 Pozorovacie a meracie zariadenia:

Súčasťou vybudovania PTS sú aj pozorovacie sondy-hydrovrty. Tieto pozorovacie sondy sa umiestnia na korune hrádze každých cca 500 m, ich hĺbka bola hydrogeológom predbežne určená 11,0 m pod úrovňou koruny hrádze a nad korunu hrádze budú vyvedená na dĺžke 75 cm. Meracie a pozorovacie zariadenia umiestnené v sondách budú slúžiť pre meranie hladiny podzemnej vody v čase normálnych a povodňových prietokov, pri hydrodynamickom namáhaní hrádze a jej podložia. Presné rozmiestnenie pozorovacích a meracích sond bude určené v spolupráci s technicko – bezpečnostným dohľadom (TBD), ktorý bude vykonávať Vodohospodárska Výstavba š. p. a hydrogeológom. Dokumentáciu k TBD vypracuje Vodohospodárska Výstavba š. p.

SO 03 Konečná úprava koruny hrádze:

Vrchná skrývna vrstva (hr. 250 mm) z koruny hrádze, ale aj zo svahov hrádze (hr. 250 mm) bude dočasne medzideponovaná na ploche zariadenia staveniska, v prípade ryhy vykopanej pri päte návodného svahu sa vykopaná zemina uloží pozdĺž ryhy a následne sa rozhrnie. Zhrnutá zemina sa môže použiť k úprave svahov(návodného a vzdušného) a aj koruny hrádze. Chýbajúce množstvo zeminy sa dovezie zo zemníka, ktorý určí investor stavby. Po ukončení PTS sa na korune hrádze zriadi hutnený násyp tak, aby bola dosiahnutá v PD predpísaná kóta nivelety koruny hrádze. Súčasne s upravovaním koruny hrádze sa budú dosypávať vzdušný a návodný svah tak, aby sa plynulo napojil na existujúci svah, pričom je potrebné zabezpečiť, aby sa nasypaná zemina nešmýkala po svahu smerom k jeho päte. Podrobnosti sú riešené v priložených PD. Po vysvahovaní sa násypy svahov osejú hydroosevom a polejú vodou. Po zriadení hutneného násypu na korune hrádze, sa táto urovná, vyspáduje a oseje hydroosevom. V prípade, ak boli počas výstavby poškodené hektometrovníky (biele kamene s vyznačením hkm) je potrebné ich uviesť do pôvodného stavu. Po upravení koruny hrádze sa na v PD predpísaných úsekoch umiestnia hrádzové zábrany, aby sa hrádza nepoužívala ako bežná komunikácia.

PS 01 Pozorovacie a meracie zariadenia (technologická časť):

Meracie a pozorovacie zariadenia umiestnené v sonde (hydrovrt), budú slúžiť pre meranie hladiny podzemnej vody v čase normálnych a povodňových prietokov, pri hydrodynamickom namáhaní hrádze a jej podložia. Hydrovrt bude vystrojený snímačom hladiny vody (hladinomer), ktorého súčasťou bude aj zbernica dát. Pri automatizovanom meraní snímač zaznamená hodnotu vodného tlaku priamo na mieste merania pomocou membrány, z ktorej sa prostredníctvom elektrického signálu sprostredkuje meranie k zbernici dát, do ktorej sa hodnota uloží.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Projektové dokumentácie stavieb Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 – 11,000 a Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 – 30,025 boli vypracované v súlade s cieľmi Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu. Realizáciou projektu sa prispeje k zlepšeniu situácie v cieľovom území v nasledovných ukazovateľoch: Prínosy pre ľudské zdravie: 1. zníženie pravdepodobnosti záplav v riešenom a priľahlých územiach bude mať pozitívny vplyv na jej obyvateľov, nakoľko ich psychický stav má významný vplyv na celkový zdravotný stav obyvateľov. Dobrý zdravotný stav obyvateľov vedie k úspore nákladov v sektore zdravotníctva (náklady na lekárske vyšetrenie, liečbu, lieky, dávky nemocenského poistenia) a má pozitívny vplyv aj na zamestnanosť, resp. podnikateľské aktivity (len zdravý zamestnanec môže podávať požadovaný výkon); 2. navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí toku Malý Dunaj a Váh dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na zdravie obyvateľstva.

Prínosy pre udržanie ľudskej bezpečnosti: 1. realizácia navrhovaného opatrenia prispeje k napĺňaniu cieľov manažmentu povodňového rizika t. j. k zníženiu pravdepodobnosti záplav riešeného územia a tým k zníženiu potenciálnych nepriaznivých následkov záplav na ľudskú bezpečnosť a bezpečný územný a hospodársky rozvoj ochráneného územia; 2. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zabezpečí bezpečnosť pre 47 ľudí bezprostredne ohrozených povodňami; 3. navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí toku Malý Dunaj a Váh dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na podnikateľské aktivity, čo bude mať pozitívny vplyv na socio-ekonomickú bezpečnosť ľudí.

Prínosy pre trvalo udržateľný rozvoj: 1. protipovodňové opatrenie je navrhované v snahe maximalizovať ekonomické a sociálne aspekty bez porušenia trvalej udržateľnosti ekosystému; 2. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zníži/obmedzí významné povodňové riziko, čo napomôže vytvoriť bezpečné podnikateľské prostredie a tým aj bezpečný územný a hospodársky rozvoj daného územia.

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa odhadovaný počet obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou v geografickej oblasti čiastkového povodia Váhu, Klátovské rameno – Topoľníky, kde v zmysle bodu 7.1 žiadosti o NFP je tento ukazovateľ stanovený na hodnotu 47 obyvateľov. Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa hodnota majetku chráneného pred povodňami v geografickej oblasti čiastkového povodia Váhu, Klátovské rameno – Topoľníky, kde v zmysle bodu 7.1 žiadosti o NFP je tento ukazovateľ vyčíslený na hodnotu 2 334 252 €.

 

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa:                14 260 616,87 €

Celkové percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:    100 %

Termín realizácie projektu  :                                             07/2015 – 05/2020