629 Views

NFP310020M648 – Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne

 

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

 

Stručný popis projektu

Tok Oravica pretekajúci obcou Vitanová sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v okolí spôsobuje opakovanými povodňami významné škody na majetku, poľnohospodárskej pôde a potenciálne môže ohroziť aj ľudské zdravie. Úpravou toku v celkovej dĺžke 738 m sa zabezpečí prevedenie prietoku Q100, a tým sa zvýši protipovodňová ochrana obce a umožní jej územný a hospodársky rozvoj. Projekt zabezpečí ochranu 12 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a zabráni povodňovým škodám v hodnote presahujúcej 1 mil. €.

 

Popis východiskovej situácie

Obec Vitanová je situovaná v severnej časti Oravskej kotliny, v ochrannom pásme CHKO Horná Orava. Obec Vitanová je súčasťou okresu Tvrdošín a VÚC Žilina. Obcou preteká rieka Oravica. Je súčasťou intravilánu obce, ktorá sa rozkladá po oboch brehoch. Do Oravice zaúsťujú zprava dva bezmenné prietoky. Kvalita vody je ovplyvňovaná produkciou priemyselných a splaškových vôd a intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou. Koryto sa v súčasnosti nachádza bez úpravy v  prirodzenom stave okrem úseku pravého brehu oproti obecnému úradu. Neupravené brehy v súčasnosti výrazne podliehajú vodnej erózii. Počas povodňových prietokov je pravidelne ohrozovaná zástavba v rámci intravilánu obce.

Geografická oblasť je v súlade s Plánom manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu, kód geografickej oblasti SK510173_064, názov geografickej oblasti Oravica – Vitanová, vodný tok Oravica, ID 4-21-04-9296, začiatok 17,000 km, koniec 19,000 km. Realizáciou projektu sa zvýši ochrana zdravia a života obyvateľov v chránenom území, pričom sa umožní jeho územný a hospodársky rozvoj a zároveň dôjde k zvýšeniu protipovodňovej ochrany riešenej lokality a k zníženiu povodňových škôd.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. je zmysle § 48, ods. 2, písm. a) Zákona č. 364/2004 Z. z. (vodného zákona) správca vodohospodársky významných vodných tokov. Obec Vitanová nie je zaradená do aktuálne platného Atlasu rómskych komunít.

 

Spôsob realizácie aktivít projektu

Návrh technického riešenia stavby protipovodňovej ochrany „Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne“ vychádza z potreby zabezpečiť ochranu intravilánu časti obce Vitanová pred povodňovými prietokmi vodného toku Oravica so zabezpečením prevedenia prietoku Q100. Stavebné práce budú zabezpečené dodávateľsky, formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami SVP, š. p. OZ Piešťany. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov SVP, š. p. OZ Piešťany. Internú finančnú kontrolu a účtovné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať Odbor účtovníctva a daní PR SVP, š.p. Finančné operácie súvisiace s projektom bude zabezpečovať Odbor hospodárskej politiky PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.

 

 

 

Predmetom navrhovanej úpravy je úsek medzi mostom na štátnej ceste (II/520 – rkm 17,391 a mostom na miestnej komunikácií pod kostolom – rkm 18,129. Celková dĺžka navrhovanej úpravy je cca 738 m.

Úprava toku Oravica je navrhovaná na prietok Q100 = 175 m3/s .

Technické riešenie úpravy vychádzalo z nasledovných požiadaviek:

 • zabezpečenie stability svahov koryta proti eróznej činnosti
 • v max možnej miere rešpektovanie jestvujúcich inžinierskych sietí a vyústení
 • zabezpečenie prístupov k toku – schody
 • minimálny záber pozemkov
 • minimálny zásah do jestvujúcej vegetácie
 • rešpektovanie jestvujúcich premostení s vyhovujúcim prietočným profilom
 • zabezpečenie prevedenia návrhového prietoku Q100 pri jestvujúcich premosteniach, na začiatku a konci úpravy, v rámci zabezpečenia protipovodňovej ochrany .

Pri návrhu sa v najväčšej možnej miere využilo trasovanie jestvujúceho koryta. Rozhodujúci vplyv na trasovanie úpravy a použité polomery oblúkoch má stiesnený priestor vymedzujúci šírku úpravy.

V rámci úpravy je navrhnutý otvorený lichobežníkový profil s miskovitým dnom, v kombinácií s jednostranným resp. s obojstranným oporným múrom.

Celková šírka koryta navrhnutá 13-15,50 m. Navrhované miskovité dno zostane neopevnené. Neopevnené dno bude stabilizované stabilizačnými prahmi po 50 m z lomového kameňa ukladaného nasucho (okrem úseku v mieste skalných lavíc).

Všetky jestvujúce zaústenia zostanú zachované, zaústenia budú prispôsobené navrhovanej úprave a musia byť zabezpečené proti spätnému vzdutiu.

Úprava v max možnej miere rešpektuje súčasné majetkoprávne hranice, ako aj trasovanie inžinierskych sietí.

V rámci upravovaného úseku sa neuvažuje s prekládkami inžinierskych sietí. Potrubia plynu a vodovodu v mieste križovania s tokom sú v súčasnosti uložené v chráničke. V mieste oporných múrov bude potrubie obetónované v rámci prechodu cez betónovú pätku, obdobne ako to bolo realizované pri oporných múroch oproti obecnému úradu. Pri kábloch pri uložení v zmysle platných STN bude len dočasne znížené krytie. Pokiaľ by kábel podľa vytýčenia zasahoval čiastočne do brehu, bude po odkopaní odsunutý na brehovú líniu.

Pri realizácií úpravy toku sa jestvujúce dreviny zachovajú v maximálnej možnej miere. V lokalitách, kde sa zrealizuje pri stavebnej činnosti výrub, navrhujeme nahradiť a doplniť dreviny v líniovom tvare popri toku, resp. komunikáciách.

Súčasťou projektu je aj náhradná výsadba.

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

 

Projektová dokumentácia stavby „Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne“ bola vypracovaná v súlade s cieľmi Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu a v súlade s Územným plánom Žilinského územného celku a v ňom spracovanom návrhu opatrení na ochranu pred povodňami. Potreba realizácie projektu bola vyvolaná mimoriadnymi povodňovými situáciami na toku Oravica v predchádzajúcich rokoch. Realizáciou projektu sa prispeje k zlepšeniu situácie v cieľovom území v nasledovných ukazovateľoch:

 

Prínosy pre ľudské zdravie:

 

 1. zníženie pravdepodobnosti záplav v obci Vitanová bude mať pozitívny vplyv na jej obyvateľov, nakoľko ich psychický stav má významný vplyv na celkový zdravotný stav obyvateľov. Dobrý zdravotný stav obyvateľov vedie k úspore nákladov v sektore zdravotníctva (náklady na lekárske vyšetrenie, liečbu, lieky, dávky nemocenského poistenia) a má pozitívny vplyv aj na zamestnanosť, resp. podnikateľské aktivity (len zdravý zamestnanec môže podávať požadovaný výkon);

 

 1. navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí toku Oravica dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na zdravie obyvateľstva.

 

 

Prínosy pre udržanie ľudskej bezpečnosti:

 

 1. realizácia navrhovaného opatrenia prispeje k napĺňaniu cieľov manažmentu povodňového rizika t. j. k zníženiu pravdepodobnosti záplav územia obce Vitanová a tým k zníženiu potenciálnych nepriaznivých následkov záplav na ľudskú bezpečnosť a bezpečný územný a hospodársky rozvoj ochráneného územia;

 

 1. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zabezpečí bezpečnosť pre 12 ľudí bezprostredne ohrozených povodňami;

 

 1. navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí toku Oravica dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na podnikateľské aktivity, čo bude mať pozitívny vplyv na socio-ekonomickú bezpečnosť ľudí.

 

Prínosy pre trvalo udržateľný rozvoj:

 

 1. protipovodňové opatrenie je navrhované v snahe maximalizovať ekonomické a sociálne aspekty bez porušenia trvalej udržateľnosti ekosystému;

 

 1. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zabezpečí požadovaná stabilita a technický stav cestnej infraštruktúry – komunikácia č. II/520 ako aj miestna komunikácia, čím dôjde k úspore nákladov na jej prípadnú rekonštrukciu a zabezpečí sa plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy;

 

 1. ochrana cestnej infraštruktúry bude mať priaznivý vplyv aj na zvýšenie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov daného územia;

 

 1. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zníži/obmedzí významné povodňové riziko, čo napomôže vytvoriť bezpečné podnikateľské prostredie a tým aj bezpečný územný a hospodársky rozvoj obce.

 

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa odhadovaný počet obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou v geografickej oblasti čiastkového povodia Váhu, toku Oravica ID 4-21-04-9296 v obci Vitanová, kde v zmysle textovej časti Plánu manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu, tab. 3.1 je tento ukazovateľ stanovený na hodnotu 12 obyvateľov.

 

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa hodnota majetku chráneného pred povodňami v geografickej oblasti čiastkového povodia Váhu, toku Oravica ID 4-21-04-9296 v obci Vitanová, kde v zmysle Plánu manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu je tento ukazovateľ v prílohe X. Prehľad povodňových škôd vyčíslený na hodnotu 1.043.525,- €.

 

Na základe modifikovanej metodiky VÚVH, v ktorej sme použili škodové krivky pre jednotlivé typy budov z publikácie „Riziková analýza záplavových území“ (Říha a kol., 2005) sa zistilo, že v priebehu 100 ročnej životnosti protipovodňového opatrenia je možné predísť škodám v rozsahu 2 150 890 € v prípade povodne trvajúcej viac ako 1 deň, prípadne škodám v rozsahu 1 627 464 € ak počítame s povodňovou situáciou trvajúcou do 1 dňa.

 

 

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa:                     1 938 368,86 €

 

Celkové percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:       100 %

 

Termín realizácie projektu  :                                                       03/2019 – 02/2021