151 Views

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vyhlasuje „OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na výber záujemcu o kúpu depónie jemnozrnného materiálu – lokalita Kolárov“.Súťažné podklady sú dostupné na webovej stránke www.svp.sk/svp/ponuka-majetku alebo na Podnikovom riaditeľstve SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov. Termín predloženia súťažných návrhov je v lehote do 09.06.2023.

Podmienky súťaže

Návrh zmluvy

Technická správa

Ortofotomapa prístupu k depónii