840 Views

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako

zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície generálny riaditeľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Hlavné úlohy:

– riadenie štátneho podniku v zmysle hlavného zamerania a to najmä zabezpečovanie starostlivosti o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, manažment starostlivosti o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd.

-riadenie časti činností Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktoré majú charakter výkonov vo verejnom záujme a to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.

-zodpovednosť za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Špecifické kritériá a požiadavky a požiadavky na uchádzačov:

 • odborná prax minimálne 15 rokov (najmä v oblasti právo, ekonómia, manažment, životné prostredie – v oblasti ochrany vôd),
 • riadiaca prax minimálne 5 rokov
 • riadenie podniku s minimálne 100 zamestnancami,
 • skúsenosti s reorganizáciou podniku/firmy
 • vítané sú skúsenosti s krízovým riadením
 • vítané sú skúsenosti s čerpaním finančných prostriedkov z externých zdrojov
 • vítaná je odborná prax v oblasti vodného hospodárstva,
 • vítaná je odborná spôsobilosť súvisiaca s činnosťou na úseku ochrany vôd, napr. odborná spôsobilosť pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách, a pod.,
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov, najmä:
 1. zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,
 2. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 3. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 5. zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
 6. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • všeobecná znalosť nasledujúcich predpisov:
 1. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 2. zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 3. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 4. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 5. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • osobná integrita, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, riadiace schopnosti (predovšetkým v oblasti krízového riadenia), komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • znalosť legislatívy Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva súvisiacej s činnosťou štátneho podniku.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace a tiež oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „Dôverné“ po úspešnom absolvovaní výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku s podrobným rozpisom odbornej a riadiacej praxe a uvedením aspoň dvoch kontaktných údajov osôb, u ktorých si je možné overiť pracovné referencie,
 • motivačný list,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja štátneho podniku (v rozsahu maximálne 10 strán A4), ktorý bude zahŕňať návrh riešenia krízovej situácie, resp. návrh reformy podniku s dôrazom na efektívne a hospodárne fungovanie štátneho podniku,
 • kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 • čestné vyhlásenie (vzor súhrnného čestného vyhlásenia dostupný tu)
  1. o bezúhonnosti,
  2. o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
  3. o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  4. o požadovanej dĺžke odbornej praxe,
  5. o požadovanej dĺžke riadiacej praxe,
 • súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom zverejnenia profesijného štruktúrovaného životopisu a vypracovaného návrhu koncepcie rozvoja štátneho podniku v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 26 . júna 2023 buď

 1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK – generálny riaditeľ štátneho podniku SVP, š. p. a ,,NEOTVÁRAŤ“)
 2. v elektronickej podobe na vyberove.konanie@enviro.gov.sk (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

 

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:

Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok, ktorý je prílohou k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky č.23/2022 – 1.12

 

Výberové konanie má dve časti. Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov.

Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov (min. 60% bodov z možného bodového zisku), postupujú do druhej časti výberového konania.

Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja štátneho podniku, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii, interpersonálnym zručnostiam a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa môže prvá aj druhá časť výberového konania uskutočniť on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:

júl 2023

Kontaktná osoba: JUDr. Tatiana Bartošiová, tatiana.bartosiova@enviro.gov.sk,

tel: +421 2 5956 2369

V Bratislave 10.05.2023

Ján B U D A J

minister