//Oznámenie o vyhlásení opakovaného výberového konania na pozíciu predsedu dozornej rady SVP, š. p.

Oznámenie o vyhlásení opakovaného výberového konania na pozíciu predsedu dozornej rady SVP, š. p.

156 Views

Snímka obrazovky 2023-07-11 o 7.15.32

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnikvypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie uvoľnenej pozície predsedu dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Hlavné úlohy:

– riadenie a koordinovanie činnosti dozornej rady a zabezpečovať jej plynulý chod, vykonávanie činností podľa § 21zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, ktorý definuje pôsobnosť dozornej rady,

– kontrola správnosti vedenia účtovných záznamov,

– kontrola, či sa podnikateľská činnosť podniku uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, internými predpismi podniku a pokynmi zakladateľa,

– zaobstarávať si a zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa rozhodovania dozornej rady,

– vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami štátneho podniku.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Špecifické kritériá a požiadavky a požiadavky na uchádzačov:

 • odborná prax minimálne 5 rokov (v oblasti právo, ekonómia, verejné obstarávanie, manažment alebo vodné hospodárstvo),
 • riadiaca prax minimálne 2 roky,
 • vítané sú skúsenosti s čerpaním finančných prostriedkov z externých zdrojov
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov, najmä:
 1. zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,
 2. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 1. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 2. zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
 3. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • osobná integrita, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, riadiace schopnosti, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • znalosť legislatívy Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva súvisiacej s činnosťou štátneho podniku,
 • záujem o oblasť vodohospodárstva a environmentalistiky.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku s podrobným rozpisom odbornej a riadiacej praxe a uvedením aspoň dvoch kontaktných údajov osôb, u ktorých si je možné overiť pracovné referencie,
 • motivačný list,
 • kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 • čestné vyhlásenie (vzor súhrnného čestného vyhlásenia dostupný tu)
  1. o bezúhonnosti,
  2. o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
  3. o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  4. o požadovanej dĺžke odbornej praxe,
  5. o požadovanej dĺžke riadiacej praxe,
 • súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom zverejnenia profesijného štruktúrovaného životopisu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 6.októbra 2023 buď

 1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK – predseda dozornej rady štátneho podniku SVP, š. p. a ,,NEOTVÁRAŤ“)
 2. v elektronickej podobe na vyberove.konanie@enviro.gov.sk (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

 

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:

Výberové konanie má dve časti. Priebeh výberového konania upravuje platný Rokovací poriadok. Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú odborné vedomosti uchádzačov.

Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov, postupujú do druhej časti výberového konania.

Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k interpersonálnym zručnostiam a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:

august 2023

Kontaktná osoba: JUDr. Tatiana Bartošiová, tatiana.bartosiova@enviro.gov.sk,

tel: +421 2 5956 2369

v Bratislave, dňa 07.07.2023

Milan Chrenko

minister

Veľkosť písma