Žiadosti pre žiadateľov o kúpu, prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena:

Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Žiadosť o prenájom pozemkov

Žiadosť o odkúpenie pozemkov

Poučenie dotknutej osoby – GDPR

Čestné vyhlásenie FO

Čestné vyhlásenie – PO