364 Views

Dňa 23.5.2017 sa na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany uskutočnil workshop k projektu „Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pre povodňami a suchom“. Tento projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov SVP, š. p.

 

Na workshope bol odprezentovaný projekt, ktorý je stále v realizácii. Zúčastnení odborníci diskutovali o realizovaných riešeniach a opatreniach, ako aj o použitých inovatívnych technológiách.