328 Views

V utorok 3. novembra 2020 sa v priestoroch Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP) v Banskej Štiavnici uskutočnilo stretnutie novovymenových generálnych riaditeľov SVP a ŠOP SR. Obaja štatutári sa zhodli, že je potrebné vytvoriť podmienky pre spoluprácu.

Hlavnou témou stretnutia generálneho riaditeľa SVP Róberta Hoka a generálneho riaditeľa ŠOP SR Dušana Karasku, bola výmena informácií o súčasnej situácii oboch organizácií a možná spolupráca na ich riešení. Generálny riaditeľ SVP navrhol uzatvorenie memoranda o spolupráci, kde by sa zakotvili možnosti prehĺbenia kooperácie medzi obomi rezortnými organizáciami Ministerstva životného prostredia SR. Spolupráca by sa mala týkať trvalo udržateľnej starostlivosti, revitalizácie a ochrane vodných tokov, ale aj realizácie spoločných projektov či vzájomnej podpore a propagácii.

„S pánom riaditeľom sme na stretnutí, okrem iného, riešili aj spoluprácu na projekte na ochranu Chránených vtáčích území Horná Orava, Kráľová a Sĺňava, ktorý aktuálne pripravuje ŠOP SR,“ informuje generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska a dodáva, že je potrebné vytvoriť podmienky pre spoluprácu na kvalitatívne vyššej úrovni než to bolo v minulosti a predchádzať tak prípadným nedorozumeniam.


Spoločné stretnutie generálneho riaditeľa ŠOP SR Dušana Karasku (vľavo) a generálneho riaditeľa SVP Róberta Hoka (vpravo)