506 Views

V Slovenskom vodohospodárskom podniku sme po mojom nástupe spustili „veľké upratovanie.“ Záväzky podniku sa podarilo bez dodatočnej pomoci štátu znížiť o sedem miliónov eur.

 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP, š. p.), ktorého generálnym riaditeľom som sa stal s viac ako 40-ročnou praxou vo vodnom hospodárstve, bol založený na plnenie verejno-prospešných záujmov a v minulosti zažíval patričnú hrdosť a prestíž.

Žiaľ, neteší ma, že najmä za posledné roky nás verejnosť vidí nie práve v najlepšom svetle, čo som mohol sledovať aj počas posledných povodní v októbri. Áno, najmä počas povodní sú zrazu všetci odborníkmi a, bohužiaľ, nepoznajúc problematiku, nás nekorektne hodnotia.

Treba však povedať, že povodne tu vždy boli, sú a budú. Faktom sú však z minulosti, ale i súčasnosti poddimenzované financovanie, obmedzené personálne a technické kapacity pri správe štátneho majetku.

 

Napriek tomu SVP, š. p. prešiel za dvadsaťtri rokov naozaj veľký kus cesty. Dnes má v správe vyše 55-tisíc kilometrov vodných tokov, čo je o 23-tisíc kilometrov viac ako na začiatku. Zvýšil sa i počet vodných nádrží na aktuálnych 303, ktorých zásobný objem je 1,5 miliardy m3 vody. Celkový spravovaný majetok predstavuje 2,4 miliardy eur.

 

Je potrebné povedať, že som podnik prevzal vo veľmi zlej ekonomickej kondícií, s kontokorentným úverom čerpaným do výšky 16 miliónov eur a s finančnými záväzkami voči dodávateľom aj zamestnancom.

 

Preto moje prvotné úlohy súviseli s nevyhnutnými opatreniami na stabilizáciu tejto situácie. Na týchto úlohách naďalej pracujeme. Do dneška sme znížili záväzky bez dodatočnej pomoci od štátu o takmer sedem miliónov eur, čo ma veľmi teší.

 

Plán obnovy je veľkou príležitosťou

 

Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujem v rámci efektívnosti a transparentnosti podniku sú kontrolné činnosti (v roku 2020 ich bolo doteraz 278) a s tým súvisí aj prehodnocovanie a vypovedanie doteraz 32 nájomných zmlúv, ktoré boli z môjho pohľadu neefektívne, ďalšie servisné zmluvy sa prehodnocujú a ukončujú sa aj dlhodobé súdne spory.

 

Dôraz kladiem aj na efektívnosť z pohľadu zamestnanosti a preto sa spracováva nový Pracovný poriadok ako aj tzv. „Normopočetné stavy zamestnancov“, ktoré budú pravdepodobne platné od 1.januára 2021. V súvislosti s personálnou oblasťou prebiehajú zmeny aj na úrovni odborných riaditeľov a riaditeľov odštepných závodov.

 

Pre dosiahnutie vyšších zdrojov pre podnik sa aktuálne finalizuje materiál pre ÚRSO, kvôli stanoveniu adekvátnej výšky za využívanie HEP, povrchovej dovy a MVE.

 

Veľkú časť finančných prostriedkov na obnovu štátneho majetku v našej správe môžeme získať v súčasnosti spracovávanom dokumente pre Plán obnovy Slovenska, kde by sme vedeli prefinancovať na zefektívnenie, zmodernizovanie vodných stavieb a ich údržbu s prihliadaním na ekologické požiadavky súčasnej doby. Suma, ktorú by sme vedeli prefinancovať, je viac ako 280 miliónov eur, čo by pre vodné hospodárstvo predstavovalo nepredstaviteľnú pomoc.

 

Chceme sa priblížiť vyrovnanému rozpočtu

 

Uvedomujem si, že doba sa mení a menia sa aj potreby a požiadavky spoločnosti a preto sa snažím o smerovanie v zmysle ekologickejších trendov najmä pri realizovaných a pripravovaných investičných projektov.

 

Pomoc pri tom hľadáme aj v koordinácii so ŠOP, SRZ a na akademickej pôde STU BA (Stavebná fakulta) a SPÚ (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva), kde máme aj memorandá o spolupráci s cieľom umožniť študentom získať poznatky priamo u nás a na druhej strane priniesť do podniku nové trendy v environmentálnej oblasti.

 

Práve v týchto dňoch u nás vykonávajú študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre prax na odbore medzinárodnej spolupráce, kde sa aktívne zapájajú do činností podniku.

 

V budúcom roku budeme pokračovať v stabilizácii ekonomickej oblasti podniku s cieľom priblížiť sa v roku 2022 a 2023 k vyrovnanému rozpočtu, na čo bude potrebné počúvať naše požiadavky.

 

Budeme hľadať zmysluplné riešenia

 

Aby to nebolo len o čakaní na v súčasnosti nejasné zdroje financovania, „upratovať“ budeme aj doma a to najmä pri optimalizovaní verejného obstarávania, využívania informačných a monitorovacích technológií s cieľom úspory finančných prostriedkov. Naďalej budeme prehodnocovať nájomné, servisné či poistné zmluvy.

 

Finančné prostriedky je možné ušetriť aj pri organizačných zmenách v zmysle pripravovaného Organizačného poriadku a s ním spojenou smernicou o mzdách. Aktualizácia Normatívu opráv a údržby majetku v správe SVP taktiež zefektívni činnosť podniku.

 

Významnou úlohou v našej činnosti bude aj v budúcom roku dopracovanie Máp povodňového rizika a povodňového ohrozenia. Postupne, podľa finančnej situácie podniku bude potrebné zamyslieť sa nad možnosťami vyriešenia situácie s pozemkami pod upravenými vodnými tokmi a vodnými stavbami.

V neposlednom rade, je mojím poslaním vodohospodára podporovať prirodzené rozlievanie riek v krajine a rozširovanie území ich nív, budovanie odborne i technicky zmysluplných vodozádržných opatrení tam, kde je to možné, využívanie prírodnejších materiálov pri úpravách korýt, realizovanie revitalizačných úprav korýt, ako aj zachovanie prirodzeného stavu mokradí, pretože bez vody to nepôjde.

 

Osobitnú pozornosť chcem venovať efektívnemu využívaniu moderných technológií a v neposlednom rade podpore cezhraničných programov.

Mojou snahou bude naštartovať moderný podnik 21. storočia a opäť prinavrátiť vodnému hospodárstvu hrdosť a vážnosť pri aplikácii prírode bližších opatrení, ktoré si vyžaduje dnešná spoločnosť.