183 Views

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pokračuje v realizácii opatrení Vodného plánu SR

V minulom roku bol SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu podniku (SVP, š. p.) a Slovenskému rybárskemu zväzu – Rade Žilina (SRZ – Rada Žilina) schválený grant z Open Rivers Programme (https://openrivers.eu/) vo výške necelých 15 000,- eur, ktorý je určený na spriechodnenie migračnej bariéry na Starohorskom potoku.
Prijímateľom grantu je SRZ – Rada Žilina a realizátorom spriechodnenia je SVP, š. p. ako správca väčšiny vodných tokov v SR. SVP, š. p. začal s prípravnými prácami v októbri 2023 a zahájenie spriechodnenia sa uskutočnilo dnes vo štvrtok 9. novembra 2023.
🚧 Táto bariéra je najvyššie položenou nepriechodnou bariérou na Starohorskom potoku v katastri obce Staré Hory a jej spriechodnením sa vytvoria podmienky pre opätovnú migráciu vodných živočíchov do cenných vyššie položených biotopov ústiacich do vodného útvaru.
Samozrejme, bez podpory a súčinnosti dotknutých strán ako sú Štátna ochrana prírody SR, Okresný úrad v Banskej Bystrici či obec Staré Hory by realizácia opatrenia nebola možná.
SVP, š. p. verí, že tento projekt spriechodnenia priečnej bariéry bude vzorom spolupráce viacerých dotknutých subjektov aj v iných lokalitách a zároveň aj príkladom využitia externých finančných prostriedkov pre plnenie záväzkov Slovenskej republiky.
Open Rivers Programme vznikol pred dvomi rokmi z iniciatívy Holandska a podporuje projekty zamerané na odstránenie malých priečnych bariér, ktoré prispejú k obnove riek a biodiverzity vo vodných biotopoch. Projekt na Starohorskom potoku vyzerá jednoducho, ale nakoľko sa nachádzame v archeologicky cennej lokalite neďaleko obce Staré Hory na Donovaloch, prípravy spriechodnenia a vybavovanie príslušných povolení a rozhodnutí vrátane zabezpečenia predstihového, záchranného archeologického prieskumu trvalo vyše roka.