416 Views

Tohto roku sa prezentácia rezortu životného prostredia na veľtrhu CONECO, Racioenergia a voda v dňoch 21. až 15. marca 2017 niesla v znamení vody, a to hneď vo viacerých úrovniach. Tohtoročná kampaň Svetového dňa vody mala za cieľ upriamiť pozornosť ľudí na spôsob, ako znížiť množstvo odpadových vôd a ako tieto znova využiť.

Spolu s ostatnými rezortnými inštitúciami, podnikmi a spoločnosťami sme na pôde výstaviska oslávili Svetový deň vody (22. 3.), prezentovali významnosť ochrany vodných zdrojov, dôležitosť starostlivosti o vodné toky a vodné nádrže i upozornili na dôsledky meniacej sa klímy. Vizuálna koncepcia stánku MŽP SR, ktorého SVP, š. p., bol aktívnou súčasťou, vychádzala z dôležitosti vodných zdrojov pre našu krajinu. Na posteroch dominovali vodárenská nádrž Starina a vodná nádrž Ružín.

Vo štvrtok 23. marca nás navštívil i štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla, ktorý sa zaujímal o novinky, ktoré plánujeme v oblasti komunikácie so širokou verejnosťou. Pracovné stretnutia v našom stánku absolvoval i náš generálny riaditeľ Stanislav Gáborík a viacerí riaditelia odštepných závodov a Správ povodí.

Za veľtržným pultom SVP, š. p. sa striedali odborníci OZ Bratislava napríklad z oblasti hydromorfológie, laboratórií, lodnej dopravy i investícií. Nielen najmenších zaujal model mobilného hradenia, ktoré ochraňuje od veľkej vody mesto Štúrovo, ako aj mini ponorka, ktorú SVP využil vlani pri určení závažnosti poškodenia hrádze po náraze lode Anesha.

Návštevníci si so záujmom listovali v knihe o povodni na Dunaji v roku 2013, boli zvedaví i na plánované protipovodňové opatrenia. Stredoškoláčky, študujúce na stavebnej priemyslovke, sa pýtali na možnosti profesionálneho uplatnenia v SVP.