Priebeh programov cezhraničnej spolupráce k 30.04.2013