Turá Lúka – úprava kapacity Myjavy v rkm 66,83 – 70,10