Projekt: FramWat – Zlepšenie bilancie vody a zníženie nutrientov pomocou malých vodozádržných opatrení 
Program: Interreg Central Europe
Trvanie: 07/2017 – 06/2020
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 151 152,50€

V rámci finančného mechanizmu INTERREG Central Europe je SVP zapojený do riešenia projektu FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures, Zlepšenie bilancie vody a zníženie nutrientov pomocou malých vodozádržných opatrení). Projekt začal 1. júla 2017 a celý projektový tím sa po prvýkrát stretol na kick-off mítingu v dňoch 11.-12. septembra 2017 vo Varšave na Univerzite prírodných vied (WULS – SGGW), fakulte stavebného a environmentálneho inžinierstva, na ktorom aj SVP, ako vedúci projektového balíka č. 2, prezentoval plánované výstupy  spolu so stručnou informáciou o vybranom pilotnom povodí, ktorým je čiastkové povodie rieky Slaná. Projekt je zameraný na využitie prírode blízkych (malých) vodozádržných opatrení (natural (small) water retention measures, N(S)WRM) pri hľadaní riešení pre problematiku povodní, sucha a zníženia znečistenia vodných útvarov systematickým spôsobom. Cieľom projektu je nielen zvýšiť povedomie verejnosti o N(S)WRM a ich prínosoch, ale najmä vyvinúť metódy na hodnotenie kumulatívneho účinku prírode blízkych (malých) vodozádržných opatrení, otestovať ich minimálne v piatich medzinárodných povodiach a poskytnúť nástroje a usmernenia, ktoré uľahčia a pomôžu štátnej správe zahrnúť N(S)WRM do strategických dokumentov v ďalšom plánovacom cykle. Projekt má ambíciu rozšíriť myšlienky využitia prírode blízkych opatrení pri riešení povodní, sucha či kvalitatívnych problémov vodných útvarov ako nevyhnutný doplnok tradičnej vodohospodárskej praxe.

Bližšie informácie o projekte, aktivitách a výstupoch nájdete na oficiálnej webstránke projektu.

[catlist id="350" thumbnail="yes" force_thumbnail="yes" class="slides"]

[catlist catlink="yes" category_description="yes" morelink="yes" class="1"]