Projekt DANUBE FLOODPLAIN začal 1. júna 2018 a bude trvať do konca novembra 2021.

Projekt sa realizuje pod záštitou programu Interreg Europe – programu Európskej únie pre medziregionálnu spoluprácu, ktorý pomáha regionálnym a miestnym samosprávam v celej Európe rozvíjať a realizovať lepšiu politiku – prostredníctvom cieleného dunajského nadnárodného programu (DTP), ktorý podporuje hospodársku, sociálnu a územnú koherenciu v podunajskej oblasti prostredníctvom integrácie politík vo vybraných oblastiach.

DANUBE FLOODPLAIN patrí do prioritnej oblasti programu DTP “Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre“ s cieľom podporiť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám.

Projekt DANUBE FLOODPLAIN, podporovaný programom spolupráce Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 (Interreg DTP), je implementovaný 18-timi partnermi a 4-mi asociovanými partnermi z 10-tich krajín zdieľajúcich spoločné povodie Dunaja (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko and Srbsko).

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie medzinárodného manažmentu vôd a prevencia povodňového rizika pri maximalizovaní benefitov pre biodiverzitu. Splnenie tohto cieľa prispeje k sieti stabilnejších a životaschopnejších vodných ekosystémov, ktoré poskytnú miestnym obyvateľom ďalšie benefity a zároveň dokážu zmierniť nežiadúce vplyvy ľudskej činnosti ako aj extrémne klimatické udalosti. Projekt prispeje k zvýšeniu povedomia spoločnosti o integrovanom vodnom hospodárstve podunajských krajín prostredníctvom obnovy záplavových území, kombináciou klasickej a zelenej infraštruktúry a prirodzenými retenčnými opatreniami. Do projektu budú zapojené zainteresované strany, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri plánovaní a realizácii podobných projektov.

Celková výška finančných prostriedkov pre projekt DANUBE FLOODPLAIN je 3,67 milióna EUR.

 

V rámci projektu DANUBE FLOODPLAIN (Zníženie povodňového rizika prostredníctvom obnovy záplavových území pozdĺž Dunaja a prítokov) sa v dňoch 27. – 28. septembra 2018 uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie, vrátane stretnutia zainteresovaných strán v hoteli Capital Plaza v Bukurešti v Rumunsku.

Úvodné stretnutie bolo sprístupnené len projektovým partnerom, ktorí prehodnotili a podrobne popísali aktivity, vrátane pracovného plánu projektu a súhlasili s potrebnými krokmi pre napredovanie projektu ako aj pre napredovanie v nasledujúcej šesťmesačnej perióde.

Súčasťou stretnutia bol seminár zameraný na zapojenie zainteresovaných strán. Na seminári boli prezentované dôležité informácie a pripravený návod/procesný plán, ktorý je potrebný pre zapojenie zainteresovaných strán do jednotlivých projektových činností.

A tak sa začala  30 mesačná intenzívna nadnárodná spolupráca v najväčšom čiastkovom povodí Dunaja.

Pre viac informácií prosím navštívte:

www.interreg-danube.eu/danube-floodplain