614 Views

                Na základe výsledku štátneho stavebného dohľadu Spoločného obecného úradu k nelegálnosti stavieb v okolí vodnej nádrže Liptovská Mara, ktorý sa uskutočnil dňa 03.09.2019, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, ako správca vodnej stavby Liptovská Mara

v y z ý v a

majiteľov „objektov“ (stavby, objekty a zariadenia bez pevného základu, motorové vozidlá alebo ich časti (karavany), odpad,… (ďalej len „objekty“)) v okolí Vodného diela Liptovská Mara, ktoré boli umiestnené a vybudované bez povolenia príslušného správneho orgánu a zároveň nie sú majiteľmi pozemkov, resp. nemajú na umiestenie „iné právo“, na okamžité odstránenie týchto „objektov“.

Neodstránené „objekty“ budú začiatkom letnej sezóny 2020, to je začiatok 06/2020, z predmetných pozemkov odstraňované a umiestňované na plochách na to určených (skládky, priestor verejného priestranstva bez využitia, resp. zneškodnený ako odpad). V prípade existencie stavieb, bude stavebný úrad postupovať v zmysle stavebné zákona, to znamená zisťovanie vlastníka nehnuteľnosti svedeckými výpoveďami, kontrolami užívania „objektov“ a následným sankcionovaním v súlade so zákonom 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebným zákonom), zákonom 326/2005 Z. z. o lesoch, zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákonom 79/2015 Z. z. o dopadoch a odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), zákonom 137/2010 Z. z. o ovzduší a ďalších.