654 Views

Výzva na odstránenie „objektov v okolí vodnej stavby Oravská priehrada“           

Na základe rokovania na Mestskom úrade v Námestove vo veci „Výnimky vstupu – vjazdu do ochranného pásma vodnej stavby Oravská priehrada“, ktoré sa uskutočnilo 21.01.2020 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok ako správca vodnej stavby Oravská priehrada

v y z ý v a

majiteľov „objektov“ (stavby, objekty a zariadenia bez pevného základu, motorové vozidlá alebo ich časti (karavany), odpad … (ďalej len „objekty“)) v okolí vodnej stavby Oravská priehrada, ktoré boli umiestnené a vybudované bez povolenia príslušného správneho orgánu a zároveň nie sú  majiteľmi pozemkov, resp. nemajú na umiestnenie „iné právo“ na okamžité odstránenie týchto „objektov“.

Neodstránené „objekty“ budú začiatkom letnej sezóny 2022, to je začiatok 06/2022 z predmetných pozemkov odstraňované a umiestňované na plochách na to určených (skládky, priestor verejného priestranstva bez využitia, resp. zneškodnený ako odpad). V prípade existencie stavieb, bude Stavebný úrad postupovať v zmysle stavebného zákona, to znamená zisťovanie vlastníka nehnuteľnosti svedeckými výpoveďami, kontrolami užívania „objektov“ a následným sankcionovaním v súlade so zákonom  50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákonom 326/2005 Z. z.  o lesoch, zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), zákonom 137/2010 Z. z. o ovzduší a ďalších.

                                                                                                                                            Ing. Štefan Repa

riaditeľ Správy povodia horného Váhu Ružomberok

Snímka obrazovky 2021-06-17 o 10.35.38

 

20210615_111629 20210615_110823 20210615_110614