151 Views

Ešte v lete roku 2017  sa na Slovensku uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov vodohospodárskych organizácií – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  a TRBWRD v Užhorode, zamerané na prerokovanie možností predloženia spoločných projektových návrhov v rámci programu cezhraničnej spolupráce.

Ukrajinská strana v tom čase predstavila návrh soft projektu v rámci opatrenia  8.1  “ Podpora spoločných aktivít  prevencie prírodných  a ľuďmi spôsobených havárií ako aj spoločná aktivita počas situácií ohrozenia“.

V rámci projektu bolo navrhované vykonávať zalietavanie územia, geodetické zameranie, matematické modelovanie extrémnych a štandardných hydrologických situácií  v povodí Uhu, tvorba digitálnych máp, vypracovanie štúdie havarijnej ochrany rieky Uh v Užhorode, návrh nádrže na zadržanie vody v rekreačnom parku v Užhorode  a zhodnotia sa efekty extrémnych hydrologických situácií v celom povodí rieky Uh.

Spoločný projekt s názvom FloodUZH sa pripravoval v roku 2017 a bol v rámci výzvy programu HU-SK-RO-UA v novembri 2017 podaný. Celkový rozpočet projektu predstavoval 907 650 Eur . Vedúci partner projektu za ukrajinskú stranu je Správa povodia – TRBWRD so sídlom v Užhorode a ďalší partneri budú mesto Užhorod a ekologické organizácie.  Hlavným partnerom za slovenskú stranu je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP) s rozpočtom 343 000 Eur. Trvanie projektu bolo plánované na tri roky.

V marci roku 2019 bol SVP informovaní ukrajinskou stranou, že projekt bol schválený a v auguste roku 2019  podpísaný. Implementácia začala v koncom roka  2019, kedy sa uskutočnila aj úvodná konferencia v Užhorode.

Avšak, nepredvídateľná pandemická situácia a vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine sťažilo implementáciu projektu, jeho financovanie, mnohé porady pracovného tímu a školenia sa uskutočňovali online alebo sa nemohli uskutočniť. Samotný projekt je v súčasnosti predĺžený o 12 mesiacov.

Napriek tomu sa v rámci projektu na slovenskej strane spracoval hydrodynamický model rieky Uh,  vypracovali sa mapy povodňového ohrozenia a rizika v povodí Uhu na slovenskom území, Štúdia návrhu retenčných priestorov v povodí rieky Uh,  vypracoval sa strategický dokument „Plán manažmentu povodňového rizika pre rieku Uh v profile Lekárovce“, ktorý obsahuje spoločné vodohospodárske koncepcie a cieľom projektu budú aj následné kroky harmonizácie hydrologických údajov na hraničnom úseku rieky Uh, ktoré vyplynú z tohto strategického dokumentu.

Súčasťou projektu sú akcie, týkajúce sa zvyšovania ekologického povedomia a informovania verejnosti a školenie vybraných zamestnancov vo využití GIS databázy pre pracovníkov oboch organizácií.

Jednou z nich je aj workshop pre účastníkov v povodí rieky Uh, ktorý sa za účasti ukrajinských a slovenských partnerov, odbornej verejnosti a zástupcov dotknutých samospráv koná dnes, t. j .10.11.2022 v Michalovciach.

20221110_102435 20221110_113748