553 Views

Ako už bolo aj v minulosti medializované, na VS Ružiná, ktorá je v správe SVP prebieha realizácia  stavby „VN Ružiná – oprava objektov“ (viac info k oprave: https://www.svp.sk/wp-content/uploads/2013/04/2020_05_15_Genéza_vývoja_potreby_opráv_VS_Ružiná.pdf ).

Pre opravu je nevyhnutné  jej celkové vypustenie , ktoré sa vykonáva v súlade s manipulačným poriadkom vodnej stavby a na základe podmienok dohodnutých na pracovných stretnutiach. V súvislosti s vypustením VS bolo potrebné zabezpečiť výlov rybej obsádky.

VS Ružiná je v  priamom užívaní Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina (SRZ). Preto celý priebeh výlovu rýb a následné nakladanie s rybami bolo plne v kompetencii užívateľa. Pôvodne plánovaný termín bol určený na marec 2020, po rozmrznutí hladiny nádrže. Z dôvodu pandemického ochorenia COVID 19 nebolo možné výlov rýb uskutočniť. Pre výlov rýb bolo zo strany SVP  zabezpečené meranie a rekognoskácia dna nádrže, poskytnutý užívateľovi za účelom prípravy primeranej techniky a personálnych kapacít. Samotný výlov rýb na VS Ružiná sa realizuje až v týchto dňoch (od 21.11.2020), ktorý riadi a zabezpečuje SRZ  RADA Žilina. V zmysle ich požiadaviek SVP  poskytuje v plnej miere požadovanú súčinnosť, hlavne manipuláciu s hladinou vody v nádrži tak, aby boli minimalizované prípadné straty na obsádke rýb. Okrem manipulácie s hladinou pracovníci SVP  v spolupráci s Policajným Zboru SR zabezpečovali personálne aj miesto výlovu. Musíme poznamenať, že aj napriek prijatým opatreniam bol priebeh výlovu viackrát narušený nepovolanými osobami, aj s verbálnym napádaním zamestnancov SVP a SRZ.

 V médiách a na sociálnych sieťach sa objavili aj fotografie, ktoré sú vytrhnuté z kontextu a nezobrazujú  reálny priebeh výlovu rýb. Technické zariadenie SRZ Rada Žilina s názvom Truxor zabezpečovalo realizáciu odvodňovacích rýh tak, aby v depresiách neostávala voda a uviaznuté ryby, ale tieto boli zvedené do centrálneho odlovovacieho priestoru. Tvrdenia, že tisíce rýb sa zadusili a postupne boli odplavované a končili v potoku pod hrádzou je takisto nepravdivé, nakoľko na výtokovom objekte bola osadená mreža a sieť zabraňujúca úniku rýb.

 Celkový priebeh výlovu rýb na VS Ružiná je realizovaný maximálnym možným profesionálnym prístupom všetkých zúčastnených strán.