750 Views

Slovenský vodohospodársky podnik prezentoval projekt ochrany hlavného mesta SR pred veľkou vodou spolufinancovaný z európskych fondov zahraničným novinárom počas dvojdňového 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre Dunajský región.
Záujem o prezentáciu projektu a ukážku inštalácie mobilného hradenia prejavila dvadsiatka novinárov zo zahraničia a hlavné celoslovenské médiá. Dôležité údaje o projekte uviedol za SVP, š. p.  Ing. Peter Čadek, PhD . vedúci Odboru investičných činností. Montáž časti mobilnej ochrannej steny pod hradom Devín zabezpečili pracovníci Správy povodia Moravy Malacky, Odštepného závodu Bratislava, slovenského vodohospodárskeho podniku. Novinári si tiež pozreli historické vodné značky, ktoré znázorňovali hladinu vody pod Devínom počas povodne v rokoch 2002 a 2013. Na fotografiách získali informácie aj o veľkej vode v roku 1850, kedy voda zaliala aj historické jadro mesta. Záujemcovia si prezreli i výstavu archívnych fotografií z výstavby protipovodňovej ochrany, historických povodní v rôznych častiach hlavného mesta, pričom jeden výstavný panel bol venovaný spôsobom ochranných protipovodňových prác vodohospodárov zo SVP pred realizáciou projektu a po ňom. Akciu sme zorganizovali v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci podujatí SK PRES.