29 Views

Vážení kolegovia,

dovolíme si Vás pozvať na verejné podujatie, ktoré sa bude konať 22. septembra 2023 v čase od 10:00 -13:00, miesto konania Hlavná ulica 29/184, 900 65 Záhorská Ves  https://goo.gl/maps/G8g6k19XkKLLRJe77.

Ide o záverečné verejné podujatie v rámci projektu „Optimalizácia vodných hladín na rieke Morava so zreteľom na klimatické zmeny“, skratka projektu Kli-Ma, realizovanom v spolupráci s rakúskymi kolegami Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja INTERREG SK-AT. Hlavným partnerom projektu je Viadonau – Österreichische Wasserstraβen-Gesellschaft mbH a partnerom projektu je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP, š. p.).

Projekt je zameraný na zhodnotenie vplyvu zmeny klímy na rieku Morava a má stanoviť opatrenia v úseku ústia za účelom zlepšenia jej vodného režimu. Vodohospodárskymi úpravami by sa mali zlepšiť hladiny pri veľmi nízkych prietokoch v koryte Moravy, predovšetkým počas mesiacov s nízkym zrážkovým úhrnom. Súčasťou projektu sú aj osvetové akcie s deťmi a širokou verejnosťou.

Na tomto podujatí bude prezentovaný projekt.

Budeme radi, ak sa našej spoločnej slovensko-rakúskej akcie zúčastníte alebo pošlete Vášho zástupcu. V prípade, že by ste mali záujem o krátky príhovor, bude to pre nás česť a veľmi radi Vám dáme priestor v úvode akcie po 10:00.

Pre zabezpečenie bezproblémového chodu podujatia, si Vás dovolím požiadať o potvrdenie Vašej účasti do utorka 14.09.2023 13:00 na moju emailovú adresu anetta.janikova@svp.sk.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok ma, prosím, kontaktujte obratom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Dear colleagues,

We would like to invite you to a public event that will be held on September 22, 2023 from 10:00 a.m. to 1:00 p.m., venue Hlavná ulica 29/184, 900 65 Záhorská Ves https://goo.gl/maps/G8g6k19XkKLLRJe77 .

This is the final public event within the project „Optimization of water levels on the Morava River with regard to climate change“,short for the Kli-Ma project, implemented in cooperation with Austrian colleagues. The project is financed by the European Regional Development Fund INTERREG SK-AT. The main partner of the project is Viadonau – Österreichische Wasserstraβen-Gesellschaft mbH and the partner of the project is SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, a state enterprise (SVP, š. p.).

The project is aimed at evaluating the impact of climate change on the Morava River and is to establish measures in the estuary section for the purpose of improving its water regime. Water management adjustments should improve the water levels at very low flows in the Morava riverbed, especially during months with low precipitation. The project also includes educational events with children and the general public.

The project will be presented at this event.

We will be happy if you participate in our joint Slovak-Austrian event or send your representative. If you are interested in a short speech, it will be an honor for us and we will be very happy to give you space at the beginning of the event after 10:00.

To ensure the smooth running of the event, I would like to ask you to confirm your participation by Tuesday 14.09.2023 13:00 to my email address anetta.janikova@svp.sk.

In case of any additional questions, please contact me immediately.

We look forward to meeting you.