519 Views

Zvýšenie bezpečnosti územia Žitného ostrova

Pri zvýšení bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu s ekologickým charakterom vznikne nový vtáčí ostrov, miesta oddychu pre ryby a bude vysadených viac ako 4100 stromov.

Aktuálna situácia

Malý Dunaj a Klátovské rameno sú svojím pôvodom prirodzené toky ako súčasť delty Dunaja a jeho ramien v komplexnom systéme povrchových a podzemných vôd Žitného ostrova. Ľudskou činnosťou bolo postupne koryto Dunaja stabilizované a ostatné územie chránené vytvorenými protipovodňovými opatreniami. V súčasnej dobe je oblasť pomerne husto obývaná a intenzívne poľnohospodársky využívané a vzhľadom k tomu zmena funkčného využitia územia neprichádza do úvahy. Zložitý systém kombinovaných odvodňovacích a zavlažovacích kanálov je intenzívne využívaný na plnú kapacitu a ďalšie zníženia povodňového ohrozenia formou zadržiavania vody v povodí, respektíve výstavby retenčných nádrží alebo poldrov vzhľadom na rovinatý charakter územia nie je možný.

Pravostranná ochranná hrádza Malého Dunaja vybudovaná v úseku nad jestvujúcim terénom a bez dostatočného podložia hrádze nemá jednotnú výšku. Dlhodobé prevádzkové skúsenosti poukazujú na potrebu výškového zosúladenia koruny hrádze a zvýšenia jej statickej a filtračnej odolnosti jej podložia v celom úseku. V minulosti tu tiež vplyvom rovinatého charakteru územia bežne prichádzalo k premiešavaniu povrchových vôd priamym aj spätným prúdením, najmä počas povodňových stavov na nižších úsekoch Váhu aj Dunaja. V súčasnej dobe sa tu prejavuje už len vplyv Váhu, nakoľko Dunaj je permanentne regulovaný. Avšak znečistenie samotnej biosféry vôd vplyvom priemyslu predstavujú reálne potenciálne nebezpečie znečistenia koryta Malého Dunaja. Keďže Malý Dunaj počas povodňových javov vyvoláva spätné vzdutie aj v Klátovskom ramene, najmä jeho dolnej časti, možno ho pokladať za permanentne potenciálny zdroj znečistenia pre Klátovské rameno. Tu sa ponúka jediné riešenie, a to zabrániť znečisteniu Klátovského ramena v jeho dolnej časti obmedzením vplyvu vzdutia z malého Dunaja a prípadne aj Váhu tým, že sa počas povodňových javov na Malom Dunaji a Váhu zabráni spätnému vtekaniu znečistených vôd.

Pripravované opatrenia

Aktuálne pripravované protipovodňové opatrenia „Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja – II. etapa, Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa, vychádzajú z EÚ schváleného Plánu manažmentu povodňového rizika, pre realizáciu ktorých v súčasnosti disponujeme všetkými právoplatnými povoleniami, vrátane stanoviska ochrany prírody k udeleniu povolenia výnimky zo zakázanej činnosti. Zníženie ekologického a povodňového ohrozenia je v danom území možné dosiahnuť len navrhovanými opatreniami, a to vytvorením Zátvorného objektu. V ďalších etapách úpravou koruny hrádze, zabezpečením tesnosti telesa jestvujúcej hrádze a jej podložia. Kompletnými zrealizovanými opatreniami sa hodnota ochránených obyvateľov zvýši na 2 150 s potenciálnymi zabránenými povodňovými škodami v hodnote 24 719 441,73 €. Náklady na túto etapu predstavujú sumu 7, 85 mil. € a budú hradené zo zdrojov EÚ. Predpokladaná doba výstavby je 22 mesiacov.

Realizáciou Zátvorného objektu bude zvýšená ochrana zdravia a života obyvateľov v tomto území, umožní sa jeho ďalší rozvoj, zároveň dôjde k zvýšeniu protipovodňovej ochrany a k eliminácii potenciálnych povodňových škôd. Zátvorný objekt s ekologickým charakterom je konštrukčne navrhnutý tak, aby čisté pritekajúce vody z Klátovského ramena do určitej výšky hladiny v Malom Dunaji boli odvádzané prirodzene – gravitačne, bez regulácie pôvodného prirodzeného režimu. V prípade dosiahnutia II. stupňa povodňovej aktivity budú čisté pritekajúce vody prečerpávané do Malého Dunaja a tak sa zabráni znečisťovaniu Klátovského ramena spätným prítokom od vzdutia.

Pre potreby výstavby Zátvorného objektu v koryte Klátovského ramena je v súlade s dendrologickým prieskumom nutné odstrániť brehovú časť stromovej a krovitej vegetácie v počte 572 ks drevín v 5. stupni ochrany Národnej prírodnej rezervácie Klátovské rameno v mimo hniezdnom období najneskôr do 4. septembra, kvôli dodržaniu termínu ukončenia výstavby. Aj zástupcovia ochrany prírody uvítajú obnovu prestarnutých porastov.

Za výrub existujúcich drevín bude zabezpečená nová výsadba vo vhodnom priestore a v rozmanitejšom zložení. Vymedzených 14 lokalít pre výsadbu nových stromov sa nachádza v bezprostrednom okolí Chotárneho kanála. Náhradnou výsadbou tak vznikne základ pre ucelený biokoridor, ktorý bol odkonzultovaný so Štátnou ochranou prírody. Celkovo sa uvažuje o výsadbe 4 138 stromov (Dub letný, Lipa malolistá, Javor horský, Javor poľný, Vŕba biela, Topoľ čierny, Topoľ biely). Vzhľadom na lokalizáciu a plochu bude táto výsadba plniť aj funkciu ochrany biodiverzity, melioračnú, mikroklimaticko-hygienickú, protieróznu, proti prachovú, protihlukovú funkciu.

V rámci Protipovodňovej ochrany dolného úseku Malého Dunaja už je aktuálne v štádiu ukončovania I. etapa, ktorá pozostávala s realizácie podzemnej tesniacej steny na ľavostrannej ochrannej hrádzi (ĽOH) M. Dunaja a POH Váhu v dotknutom území. V najbližšej dobe bude realizovaná už spomínaná ochrana dolného úseku Malého Dunaja – II. etapa vybudovaním Zátvorného objektu a v nasledujúcich rokoch budú predmetom realizácie ďalšie 4 fázy:

• Protipovodňovej ochrany dolného úseku Malého Dunaja – III. etapa
(1) Stavba 1:Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, II. etapa, 1. časť.
(2) Stavba 2:Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, III. etapa
(3) Stavba 3:Komoča – rieka Nitra, dotesnenie PSOH km 0,000 – 6,260 a ĽSOH km 0,490 – 6,490 preložky rieky Nitra.
• Protipovodňovej ochrany dolného úseku Malého Dunaja – IV.etapa
(4) Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, II. etapa, 2. časť

 

 

109076972_1971756826457138_2762760307896812345_o