/Nezaradené

Pozvánka na workshop „Praktické využitie priestorových dát pre potreby civilnej ochrany“

Projekt „Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb“ financovaný z DG ECHO si Vás dovoľuje pozvať na workshop „Praktické využitie priestorových dát pre potreby civilnej ochrany“, ktorý sa uskutoční on-line dňa 16.12.2021 v čase 9:30 – 11:30.  […]

Pozvánka na workshop „Ako môže civilná ochrana profitovať z adaptačných opatrení na klimatickú zmenu?“

Projekt „Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb“ financovaný z DG ECHO si Vás dovoľuje pozvať na workshop „Ako môže civilná ochrana profitovať z adaptačných opatrení na klimatickú zmenu?“, ktorý sa uskutoční on-line dňa 18.11.2021 v čase 9:30 – 11:30.  […]

„malé vrece pre človeka – veľké pre prírodu“

Je všeobecne známe, že pre spokojnosť v práci je základným predpokladom mať na pracovisku poriadok.  V prípade „Dňa čistejších riek v povodí Váhu a Nitry, do ktorého sa aktívne zapojilo 313 zamestnancov Odštepného závodu Piešťany, nešlo o upratovanie v pravom zmysle slova. Vodné toky a nádrže v našej správe - teda od Tatier k Dunaju prechádzajú na svojich putovaniach rôznymi úskaliami spôsobenými činnosťou ľudí. [...]

Stavy a prietoky SVP, š. p.

Údaje vodohospodárskeho dispečingu SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku je možné zobraziť cez aplikáciu "Mapový portál" výberom tématickej mapy "MERACIE STANICE" (viď. obrázky nápoveda).

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi SVP, štátny podik a SRZ Rada Žilina

Generálny riaditeľ SVP Róbert Hok a tajomník SRZ Rada Žilina Ján Kohút dnes oficiálne podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Článok 1 Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán a vypovedá o ich záujme vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní aktivít, ktoré ich spájajú. Strany Memoranda sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a [...]

Zvýšenie bezpečnosti územia Žitného ostrova

Zvýšenie bezpečnosti územia Žitného ostrova Pri zvýšení bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu s ekologickým charakterom vznikne nový vtáčí ostrov, miesta oddychu pre ryby a bude vysadených viac ako 4100 stromov. Aktuálna situácia Malý Dunaj a Klátovské rameno sú svojím pôvodom prirodzené toky ako súčasť delty Dunaja a jeho ramien [...]

Úplná uzávierka komunikácií v súvislosti s realizáciou Protipovodňových opatrení v BB

Úplná uzávierka komunikácií v súvislosti s realizáciou Protipovodňových opatrení v BB Banská Bystrica, 14. 7. 2020 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti zhotoviteľa stavby STRABAG dochádza odo dňa 14.07.2020 v súvislosti s rozhodnutím mesta Banská Bystrica k úplnej uzávierke miestnej [...]

Svetový deň vody v Banskej Bystrici

SVP, š. p. OZ Banská Bystrica zorganizoval odborný seminár z príležitosti Svetového dňa vody s témou „Príroda pre vodu“ dňa 26.3.2018 v kongresovej sále okresného úradu v Banskej Bystrici. Cieľovou skupinou boli zástupcovia odborných organizácií, štátnej správy, SRZ, starostovia miest a obcí, záchranné zložky. Počet pozvaných bolo 180. Prezentované boli prednášky zamerané na „zelené opatrenia“ v krajine, hydrologické pomery, [...]

Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom

Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“ NÁZOV PROJEKTU : „POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM“ PROGRAM: „PRISPÔSOBENIE SA ZMENE KLÍMY – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA“ OPATRENIE: VODY HORNEJ NITRY PRE JEJ ĹUDÍ VYHLASOVATEĽ : ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŽIADATEĽ : [...]

Veľkosť písma