/Články

SVP prezentoval svoju činnosť na Pohode 2017

V roku osláv 20. výročia založenia SVP premiérovo prezentoval svoju činnosť na Pohode 2017. Ukážkami práce vodohospodárov počas povodní, mini-besedami, „mini-labákom“, svetovou premiérou vodohospodárskej spoločensko-vzdelávacej hry HYDROGÉNIUS, e-testami s vodohospodárskou a prírodovednou tematikou, expozíciou mobilnej protipovodňovej bariéry s mini-foto-výstavou o povodniach a šou „kráčajúceho bagra“ sme prezentovali významnosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., na festivale Pohoda 2017 v Trenčíne (6. 7. – 8. 7.). Hoci [...]

Hron – naša rieka

Základná organizácia Odborového zväzu DLV, pobočka SVHS spolu s vedením SVP, š.p. OZ Banská Bystrica zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu - odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch rieky Hron v úseku od lávky pre peších v Majeri po zimný štadión v Banskej Bystrici. Každý mohol tvoriť vlastnú [...]

Žiaci pomohli vodohospodárom vyskúšať geografický informačný systém

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., pilotoval nový geografický informačný systém netradičným spôsobom. V stredu 31. mája 2017 v čase medzi 9. a 13. hodinou v Klátovej Novej Vsi zorganizoval so žiakmi 6. ročníka ZŠ Bošany ojedinelú aktivitu pod názvom Dobrodružstvo s vodou. Formou vedomostno-vzdelávacej hry overovali žiaci nový systém, ktorý neskôr budú môcť vodohospodári využívať pri organizácii rôznorodých [...]

Program osláv Dňa Dunaja v júni 2017

Oslávme plavbou sviatok Dunaja. Do osláv sviatku druhej najväčšej rieky Európy, ktoré každoročne pripadajú na 29. jún, sa ako jedna zo 14-tich krajín Európy zapája pravidelne aj Slovenská republika. Aj v  tomto roku Vás preto Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. spolu s Vodohospodárskou výstavbou a Výskumným ústavom vodného hospodárstva pozýva osláviť Medzinárodný Deň Dunaja. Aktivity pripravujeme na [...]

Pracovný workshop k projektu z Nórskych fondov

Dňa 23.5.2017 sa na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany uskutočnil workshop k projektu „Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pre povodňami a suchom“. Tento projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov SVP, š. p.   Na workshope bol odprezentovaný projekt, ktorý je stále v realizácii. Zúčastnení [...]

SVP, š. p., na JOB EXPO Nitra

Po roku sa Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., vracia opäť do Nitry, do priestorov výstaviska Agrokomplex, na najväčší veľtrh práce Job Expo. Koncom apríla tu vystavovatelia budú mať možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Uchádzači o zamestnanie nájdu na tomto veľtrhu vyše [...]

Prihláste svoju vodohospodársku prácu do súťaže

Ak ste minimálne tretiaci na vysokej škole alebo pracujete a v tomto roku dosiahnete vek do 35 rokov, chcete profesionálne rásť, spoznať ďalších kolegov vodohospodárov, zaujíma vás, na čom pracujú oni, chcete sa stretnúť s profesionálmi z vodohospodárskej praxe, získať nové odborné kontakty či inšpiráciu, neváhajte a zapojte sa do 16. ročníka súťaže Konferencia mladých vodohospodárov. Organizátorom súťaže je Združenie [...]

Deň Zeme Závodu VD Gabčíkovo

Viac ako 200 vriec komunálneho odpadu vyzbierali pracovníci Závodu Vodné dielo Gabčíkovo 27. marca 2017 na hrádzach vodného diela v úseku od Čunova po Gabčíkovo. Sanitárny deň na ozdravenie a skrášlenie okolia na frekventovanom území zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Závod VD Gabčíkovo zorganizovali pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Pri čistení pracovníci našli aj [...]

SVP, š. p. na veľtrhu CONECO

Tohto roku sa prezentácia rezortu životného prostredia na veľtrhu CONECO, Racioenergia a voda v dňoch 21. až 15. marca 2017 niesla v znamení vody, a to hneď vo viacerých úrovniach. Tohtoročná kampaň Svetového dňa vody mala za cieľ upriamiť pozornosť ľudí na spôsob, ako znížiť množstvo odpadových vôd a ako tieto znova využiť. Spolu s ostatnými rezortnými inštitúciami, podnikmi [...]

Obnovený Čiližský potok má pomôcť ochrane prírody Podunajska

Za aktívnej pomoci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Odštepného závodu Bratislava a Správy vnútorných vôd Šamorín ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) obnovili Čiližský potok. Ukončené práce na sprietočnení vodného toku si 24. 11. 2016 pozrel priamo na mieste minister životného prostredia László Sólymos. Obnovený potok má mať pozitívny vplyv na zadržiavanie vody v Podunajskej nížine a boj so suchom a povodňami. Vďaka revitalizácii Čiližského [...]

Veľkosť písma
Kontrast