/Články

Kunovská priehrada sa už napúšťa

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., začal vo štvrtok 26. októbra 2017 napúšťať Kunovskú priehradu neďaleko Senice. Slávnostná udalosť neušla pozornosti starostov okolitých obcí a novinárov. V živom video prenose mohli sledovať, ako kráčajúci bager odstraňuje zeminu, ktorá bránila prístupu vody do vodnej nádrže. Priehradu bolo nevyhnutné vypustiť pred dvoma rokmi pre zachovanie bezpečnosti vodnej nádrže. Potrebné [...]

25. výročie prehradenia Dunaja v Čunove

Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros je z hľadiska protipovodňovej ochrany územia veľmi významná a jej existencia zásadne zmenila situáciu v podunajskej oblasti. Veľmi dôležitá je jej funkcia pre medzinárodnú lodnú dopravu, SVD Gabčíkovo zabezpečila stabilnejšiu plavebnú hĺbku na slovenskom úseku tejto dôležitej európskej rieky. Prehradenie Dunaja v Čunove od pondelka 23. októbra 2017 pripomína súčasníkom pamätná tabuľa, ktorú slávnostne [...]

Tesniaci plášť prívodného kanála VD Gabčíkovo je opravený

Slovenský vodohospodársky podnik 15. 10. 2017 ukončil opravu tesnenia prívodného kanála na vodnom diele Gabčíkovo. Išlo o prvú opravu prívodného kanála po 25 rokoch jeho prevádzky. Oprava, ktorá sa začala v úvode septembra si vyžiadala dočasné zníženie hladiny Dunaja v prívodnom kanáli o 1,3 metra. Práce sme začali 2. septembra postupným znižovaním hladiny vody v prívodnom [...]

Budúci vodohospodári v Trebišove

Spolupráca medzi Správou povodia Bodrogu a Súkromnou strednou odbornou školou DSA v Trebišove pokračuje aj v školskom roku 2017/2018. V odbore „technik, vodár, vodohospodár“ pribudlo v prvom ročníku viac študentov ako vlani a počas Dňa otvorených dverí školy druháci spolu s  prvákmi prezentovali v októbri svoj odbor deviatakom základných škôl. Druháci sa s deviatakmi podelili aj o svoje vodohospodárske skúsenosti, ktoré „nabrali“ aj [...]

20. výročie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

V utorok 26. septembra 2017 Slávnostnou konferenciou za účasti ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa sme si pripomenuli 20. výročie založenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku. Slávnostné zhromaždenie sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici, v lokalite, kde dvadsaťročný štátny podnik začal písať svoju históriu. Súčasťou podujatia bolo udelenie pamätných medailí zaslúžilým zamestnancom SVP, š. p., partnerským rezortným organizáciám (VÚVH, SHMÚ, [...]

Medzinárodný projekt FramWat

FramWat V rámci finančného mechanizmu INTERREG Central Europe je SVP zapojený do riešenia projektu FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures, Zlepšenie bilancie vody a zníženie nutrientov pomocou malých vodozádržných opatrení). Projekt začal 1. júla 2017 a celý projektový tím sa po prvýkrát stretol na kick-off mítingu v dňoch 11.-12. septembra [...]

SVP prezentoval svoju činnosť na Pohode 2017

V roku osláv 20. výročia založenia SVP premiérovo prezentoval svoju činnosť na Pohode 2017. Ukážkami práce vodohospodárov počas povodní, mini-besedami, „mini-labákom“, svetovou premiérou vodohospodárskej spoločensko-vzdelávacej hry HYDROGÉNIUS, e-testami s vodohospodárskou a prírodovednou tematikou, expozíciou mobilnej protipovodňovej bariéry s mini-foto-výstavou o povodniach a šou „kráčajúceho bagra“ sme prezentovali významnosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., na festivale Pohoda 2017 v Trenčíne (6. 7. – 8. 7.). Hoci [...]

Hron – naša rieka

Základná organizácia Odborového zväzu DLV, pobočka SVHS spolu s vedením SVP, š.p. OZ Banská Bystrica zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu - odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch rieky Hron v úseku od lávky pre peších v Majeri po zimný štadión v Banskej Bystrici. Každý mohol tvoriť vlastnú [...]

Žiaci pomohli vodohospodárom vyskúšať geografický informačný systém

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., pilotoval nový geografický informačný systém netradičným spôsobom. V stredu 31. mája 2017 v čase medzi 9. a 13. hodinou v Klátovej Novej Vsi zorganizoval so žiakmi 6. ročníka ZŠ Bošany ojedinelú aktivitu pod názvom Dobrodružstvo s vodou. Formou vedomostno-vzdelávacej hry overovali žiaci nový systém, ktorý neskôr budú môcť vodohospodári využívať pri organizácii rôznorodých [...]

Program osláv Dňa Dunaja v júni 2017

Oslávme plavbou sviatok Dunaja. Do osláv sviatku druhej najväčšej rieky Európy, ktoré každoročne pripadajú na 29. jún, sa ako jedna zo 14-tich krajín Európy zapája pravidelne aj Slovenská republika. Aj v  tomto roku Vás preto Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. spolu s Vodohospodárskou výstavbou a Výskumným ústavom vodného hospodárstva pozýva osláviť Medzinárodný Deň Dunaja. Aktivity pripravujeme na [...]

Veľkosť písma
Kontrast