/Články

60. Výročie VS Krpeľany – Sučany – Lipovec

Dňa 24. 11. 2017 sa uskutočnila malá odborná konferencia pri príležitosti 60. výročia uvedenia vodných stavieb Krpeľany – Sučany – Lipovec do prevádzky. Konferencia bola užšom kruhu vodohospodárov, energetikov, predstaviteľov samosprávy a štátnej správy. Návštevou nás poctil aj emeritný profesor STU Bratislava, Ing. Jozef Hulla, DrSc., ktorý sa podieľal na riešení viacerých problémov, ktoré sa na [...]

Konferencia mladých odborníkov 2017 pozná víťazov

Počas Týždňa vedy a techniky 2017 sa uskutočnila tradičná celoslovenská Konferencia mladých odborníkov (KMO). Ide o podujatie, ktoré pozostáva z troch rovnocenných súťaží odborných prác mladých vodohospodárov, hydrológov, meteorológov a klimatológov. 16. Konferencia mladých vodohospodárov (KMVH), 29. Konferencia mladých hydrológov (KMH) a 18. konferencia meteorológov a klimatológov sa uskutočnila vo štvrtok 9. novembra 2017 v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Do konferencie pre [...]

VÝVAR 2017 budúcich vodohospodárov

VÝVAR je spoločná oslava príchodu nového hydrologického roka budúcich a súčasných vodohospodárov. S nápadom prišli pred pár rokmi študenti končiaceho ročníka študijného programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH) a Stavby na ochranu územia (SNOU) Stavebnej fakulty STU Bratislava. Cieľom bola nielen spoločná oslava, ale mala za cieľ spojiť všetky ročníky VSVH a Stavby na tvorbu a ochranu prostredia [...]

Sprísnenie kontroly áut na dunajských hrádzach

Slovenský vodohospodársky podnik reaguje na nedávny prípad nelegálnej jazdy motorového vozidla po dunajskej hrádzi medzi Šamorínom a Bratislavou, keď sa motorista na dôvažok nevhodne správal k cyklistovi, ktorého obiehal. Na čoraz väčšie množstvo áut na dunajských hrádzach upozornili otvoreným listom aj obyvatelia z Bratislavy, Hamuliakova, Kalinkova a Šamorína. „My musíme spraviť všetko preto, aby nemali možnosť tadiaľto prejsť [...]

Kunovská priehrada sa už napúšťa

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., začal vo štvrtok 26. októbra 2017 napúšťať Kunovskú priehradu neďaleko Senice. Slávnostná udalosť neušla pozornosti starostov okolitých obcí a novinárov. V živom video prenose mohli sledovať, ako kráčajúci bager odstraňuje zeminu, ktorá bránila prístupu vody do vodnej nádrže. Priehradu bolo nevyhnutné vypustiť pred dvoma rokmi pre zachovanie bezpečnosti vodnej nádrže. Potrebné [...]

25. výročie prehradenia Dunaja v Čunove

Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros je z hľadiska protipovodňovej ochrany územia veľmi významná a jej existencia zásadne zmenila situáciu v podunajskej oblasti. Veľmi dôležitá je jej funkcia pre medzinárodnú lodnú dopravu, SVD Gabčíkovo zabezpečila stabilnejšiu plavebnú hĺbku na slovenskom úseku tejto dôležitej európskej rieky. Prehradenie Dunaja v Čunove od pondelka 23. októbra 2017 pripomína súčasníkom pamätná tabuľa, ktorú slávnostne [...]

Tesniaci plášť prívodného kanála VD Gabčíkovo je opravený

Slovenský vodohospodársky podnik 15. 10. 2017 ukončil opravu tesnenia prívodného kanála na vodnom diele Gabčíkovo. Išlo o prvú opravu prívodného kanála po 25 rokoch jeho prevádzky. Oprava, ktorá sa začala v úvode septembra si vyžiadala dočasné zníženie hladiny Dunaja v prívodnom kanáli o 1,3 metra. Práce sme začali 2. septembra postupným znižovaním hladiny vody v prívodnom [...]

Budúci vodohospodári v Trebišove

Spolupráca medzi Správou povodia Bodrogu a Súkromnou strednou odbornou školou DSA v Trebišove pokračuje aj v školskom roku 2017/2018. V odbore „technik, vodár, vodohospodár“ pribudlo v prvom ročníku viac študentov ako vlani a počas Dňa otvorených dverí školy druháci spolu s  prvákmi prezentovali v októbri svoj odbor deviatakom základných škôl. Druháci sa s deviatakmi podelili aj o svoje vodohospodárske skúsenosti, ktoré „nabrali“ aj [...]

20. výročie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

V utorok 26. septembra 2017 Slávnostnou konferenciou za účasti ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa sme si pripomenuli 20. výročie založenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku. Slávnostné zhromaždenie sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici, v lokalite, kde dvadsaťročný štátny podnik začal písať svoju históriu. Súčasťou podujatia bolo udelenie pamätných medailí zaslúžilým zamestnancom SVP, š. p., partnerským rezortným organizáciám (VÚVH, SHMÚ, [...]

Medzinárodný projekt FramWat

FramWat V rámci finančného mechanizmu INTERREG Central Europe je SVP zapojený do riešenia projektu FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures, Zlepšenie bilancie vody a zníženie nutrientov pomocou malých vodozádržných opatrení). Projekt začal 1. júla 2017 a celý projektový tím sa po prvýkrát stretol na kick-off mítingu v dňoch 11.-12. septembra [...]

Veľkosť písma
Kontrast