/Články

The Second Round Table, FramWat, Bratislava

SVP, š. p. spolu s Global Water Partnership Central and Eastern Europe v rámci projektu FramWat zorganizovali pracovné stretnutie Druhý regionálny okrúhly stôl FramWat (The Second Round Table), ktoré sa konalo dňa 21. mája 2019 vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia partnerských krajín zo Slovenska, Poľska a Rakúska, zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR reprezentujúci [...]

Mapový portál

Dňa 10.5.2019 bola nasadená pre verejnosť nová aplikácia "Webový mapový portál" SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, ktorou chceme v čo najprístupnejšej forme poskytovať verejnosti priestorové informácie. Informácie (priestorové objekty) budú v portáli pribúdať v závislosti na dostupnosti a úrovni spracovania.

Deň otvorených dverí na vodných stavbách 2019

ĎAKUJEME všetkým návštevníkom, ktorí sa zúčastnili dní otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorí prišli, videli, položili množstvo otázok, darovali nám úsmevy, udivené a prekvapené výrazy z majestátnosti vodných stavieb a hlavne nachodili tisíce schodov. Veríme, že aj týmto spôsobom sme priblížili význam vodných stavieb, ale aj vody ako takej. Tešia nás vaše pozitívne ohlasy [...]

Tretie stretnutie k projektu FramWat, Ľubľana

V dňoch 22. – 23. novembra 2018 sa v Ľubľane konalo tretie stretnutie k projektu FramWat. Stretnutia sa zúčastnili všetci projektoví partneri a aj asociovaní partneri z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR). Nakoľko je projekt v polovici implementácie, bolo toto stretnutie obzvlášť dôležité. Zúčastnení predstavili svoje doterajšie výsledky, vymenili si skúsenosti, podali správu o pokroku [...]

Oprava hrádze v Petržalke

 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) Odštepný závod Bratislava bude v mesiacoch júl a august opravovať asfaltový povrch na petržalských hrádzach. Vyžiada si to obmedzenia.   SVP bude v priebehu mesiacov júl a august realizovať opravu asfaltového povrchu na niekoľkých jej úsekoch petržalskej hrádze v Petržalke. V súčasnosti už prebiehajú prípravné práce – vytyčovanie inžinierskych sietí a vodorovné značenie obchádzkových trás. [...]

Odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová

Vedenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica a pobočka SVHS spoločne zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu - odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová dňa 8.6.2018. Za účasti 45 zamestnancov bolo vyzbieraných 20 vriec odpadu. V predchádzajúcich rokoch bolo v Banskej Bystrici na toku Hron v úseku Majer – centrum vyzbieraných: [...]

Veľkosť písma
Kontrast