413 Views

Generálny riaditeľ SVP Róbert Hok a tajomník SRZ Rada Žilina Ján Kohút dnes oficiálne podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci.

Článok 1

 1. Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán a vypovedá o ich záujme vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní aktivít, ktoré ich spájajú.
 2. Strany Memoranda sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomného obohacovania sa v oblasti spoločných činností.
 3. Strany Memoranda sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie, aby ich spolupráca bola úspešná.

Článok 2

 1. Strany Memoranda deklarujú, že počas doby vzájomnej spolupráce budú vyvíjať spoločne úsilie pre dosiahnutie vytýčených cieľov a to najmä:
 1. spolupráca pri rôznych spoločných činnostiach, hlavne pri výkone správcovstva vodných tokov a nádrží a pri výkone rybárskeho práva,
 2. aplikácia a podpora projektov, na ktorých by SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik a Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina mohli spolupracovať,
 3. spolupráca a koordinácia pri vypracovávaní a realizácii projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
 4. spolupráca a podpora pri vypracovávaní a realizácii projektov financovaných z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
 5. spolupráca a koordinácia pri návrhoch a realizácií revitalizácií a renaturácii vodných tokov,
 6. spolupráca a koordinácia pri zabezpečovaní laterálnej spojitosti vodných tokov a oživovaní ramien vodných tokov,
 7. spolupráca a koordinácia pri návrhoch, realizácii a následnom monitoringu rybovodov a migračnej priechodnosti rybovodov,
 8. spolupráca a koordinácia pri návrhoch a vyhlasovaní chránených rybích oblastí,
 9. spolupráca a koordinácia pri zvyšovaní členitosti vodných tokov s cieľom zlepšenia životných podmienok ichtyofauny,
 10. spoločná koordinácia a spolupráca pri realizácii investičných zámerov,
 11. vzájomná propagácia spoločných činností oboch strán,
 12. spolupráca v oblasti územného rozvoja a výstavby v záujme dosiahnutia spoločných cieľov zainteresovaných subjektov.

Jednotlivé ustanovenia tohto memoranda budú vykladané v spojitosti so zmluvami, ktoré účastníci v nadväznosti na toto memorandum uzatvoria.

 

Článok 3

 1. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti.
 2. Toto Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami Memoranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, pričom v zmysle ustanovenia § 5a ods. 13 prvá veta zákona o slobode informácií je pre nadobudnutie účinnosti tohto memoranda rozhodujúce jeho prvé zverejnenie.
 3. Memorandum je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou strán Memoranda.
 4. Memorandum je možné ukončiť písomnou dohodou strán Memoranda. Týmto nie je dotknutá platnosť zmlúv a iných právnych vzťahov vzniknutých v súvislosti s Memorandom.
 5. Memorandum je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany Memoranda aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane Memoranda. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť deň nasledujúci po doručení výpovede druhej strane Memoranda. Týmto nie je dotknutá platnosť zmlúv a iných právnych vzťahov vzniknutých v súvislosti s Memorandom.
 6. Všetky zmeny a doplnenia tohto Memoranda je možné vykonať len vo forme písomných a číslovaných dodatkov, podpísaných oboma stranami Memoranda.
 7. Memorandum je vyhotovené v slovenskom jazyku, v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá strana Memoranda obdrží jedno z nich.
 8. Strany Memoranda prehlasujú, že všetky údaje uvedené v memorande sú pravdivé a že nič nezamlčali, čo by malo, alebo by mohlo mať vplyv na ich vzájomnú spoluprácu.
 9. Strany Memoranda prehlasujú, že ustanovenia Memoranda vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu, že ich prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Na znak súhlasu s celým obsahom Memoranda ho účastníci podpísali.