Dovolím si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho prieskumu spokojnosti s webovým sídlom

SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku.