302 Views

Správca programu SK-Klíma, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Programovými partnermi – Donorov, organizovalo dňa 9. decembra 2021 v online forme bilaterálne podujatie SK-Climate Forum: Voda, mestá a vzdelávanie.

Vďaka aktívnej účasti a diskusiám prezentujúcich inštitúcií aj zo Slovenska, SVP, š. p. podporilo vzájomnú výmenu skúseností.

SVP, š. p. sa aktívne zapojilo do troch projektov v rámci výzvy Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí (ClimaLocal):

ACC04P04, Wetland restoration – Velka Krcava and Zitavsky luh (2WetRest) – SVP je vedúci partner

ACC04P05, Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075

ACC04P06, Zlepšenie stavu vybraných mokradi v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj

SVP má vlastné predstavy v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy, ale riešenia môžu byť odlišné. Presne takéto fórum je priestor pre bilaterálnu spoluprácu v budúcnosti za účelom výmeny skúseností a dobrej praxe.

SVP sa predstavilo, v rámci fóra, aj s prezentáciou:  Tematické zameranie VODA v kontexte zmeny klímy – Praktické problémy vodohospodárskeho orgánu, Ing. Monika Supeková

O.i. na fóre zazneli aj zaujíma10vé prezentácie našich rezortných kolegov, najmä:

  • Zmeny v odtokových procesoch v II. polovici 21. storočia, Ing. Jana Poórová, PhD., SHMÚ
  • Vplyv na vodu v poľnosektore, Jana Špulerová, SAV
  • Zmeny v zrážkovej činnosti a ich dopad na mestá, Jozef Pecho, Juraj Holec, SHMÚ

Agenda: SK Climate Forum_ agenda 9.12.2021

Externé odkazy: