budova závodu Dunaj

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Bratislava

Závod Dunaj
Vlčie Hrdlo č. 82
824 19 Bratislava

Ústredňa:
Tel.: 02/40 200 111, 02/45 243 300, 02/45 243 303
02/45 243 295, 02/45 243 302
Fax: 02/45 243 577

Dispečing:
Tel.: 02/45 244 672

RIADITEĽ ZÁVODU DUNAJ

Ing. Ivo Dvořák
Tel.: 02/40 200 127, 02/45 244 639
E-mail: ivo.dvorak@svp.sk

mapa závodu Dunaja Bratislava
Základná charakteristika predmetu činnosti Závodu Dunaj