budova správy povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Košice
Správa povodia Hornádu a Bodvy

Medzi mostami č. 2
040 01 Košice

Spojovateľňa:
055/798 25 11

Podateľňa:
055/798 25 32

Dispečing :
tel.: 055 63 336 26
E-mail: dusan.kubala@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA HORNÁDU A BODVY

Ing. Jozef Bartko

tel: 055 63 335 75
fax: 055 63 336 48
E-mail: kosice@svp.sk

mapa správy povodia Hornádu a Bodvy Košice