354 Views

NFP310010U487 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845

 

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 – 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

Stručný popis projektu

Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na VD Nitra – existujúcej hati na toku Nitra – rkm 59,845 v meste Nitra rekonštrukciou a dobudovaní existujúceho rybovodu, čím zabezpečí pozdĺžnu kontinuitu vodného toku na úseku dlhom 72,100 km. Rybovod je riešený ako betónový žľab z vodostavebného betónu s odberom z hornej hladiny (cca 510 l/s) a výtokom do dolnej hladiny VD na Nitre, zabezpečujúci migráciu rýb mrenového rybieho pásma. Stavba pozostáva zo stavebného objektu – SO 01 Rybovod. Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bude v priebehu realizácie stavebných prác a vo fáze predkolaudácie vykonávaný externý bioekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bude vykonávaný ichtyologický monitoring rybovodu. Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariér spolu s počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov tvoria plánované merateľné ukazovatele projektu.

 

Popis východiskovej situácie

Miestom pripravovanej stavby je existujúce Vodné dielo Nitra. VD Nitra sa nachádza v rkm 59,845 rieky Nitry. V roku 1950 bolo uvedené do prevádzky ako súčasť troch vodných diel, Vodné dielo Nitra, Vodné dielo Jelšovce a Vodné dielo Dolné Krškany. Jeho hlavný účel je regulovanie prietoku a odtoku vôd počas povodňovej ochrany, vzdúvanie a akumulovanie vody pre hydroenergetické využitie a zásobovanie úžitkovou vodou. Súčasťou VD Nitra je jestvujúci komôrkový rybovod, ktorý je umiestnený v medzipilieri medzi haťou a hydrocentrálou. Existujúci rybovod pozostáva z 15-tich komôrok šírky cca 1,0 m a dĺžky 2 – 2,5 m.

Súčasný rybovod vybudovaný v rámci objektu hate nevyhovuje v zmysle metodického usmernenia MŽP – „Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov“ parametrami pre požadované rybie pásmo, resp. pre stanovené cieľové druhy rýb. V štúdii bolo stanovené rybie pásmo „Pleskáčové“, ale návrh je podľa limitov mrenového pásma, vzhľadom na nemožnosť úplného spriechodnenia pre menej zdatné migranty.

Spriechodnenie existujúcej bariéry je priamo napojené na už odstránené bariéry (v zmysle Vodného plánu) č. 1-3 (1.prah v rkm 6,45,  2.hať nad Novými Zámkami (Zugov) v rkm 16,445 a 3.hať Dolné Krškany v rkm 53,188), ktoré sú už v súčasnosti priechodné.

 

Spôsob realizácie aktivít projektu

Súlad s dokumentmi:

Rámcová smernica o vode, 2000/60/ES  čl. 4, ods. 1, iii) členské štáty budú chrániť a zlepšovať všetky umelé a výrazne zmenené vodné útvary s cieľom dosiahnutia dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu povrchovej vody.

Čl. 11, ods. 1 – Každý členský štát zabezpečí pre každé správne územie povodia alebo pre časť medzinárodného správneho územia povodia na svojom území zavedenie programu opatrení, so zreteľom na výsledky analýz požadovaných podľa článku 5, pre dosiahnutie cieľov stanovených podľa článku 4.

Čl. 11, ods. 3, písm. i) –  „Základné opatrenia“ sú minimálne požiadavky, ktoré treba splniť a ktoré pozostávajú z opatrení pre akékoľvek iné významné nepriaznivé vplyvy na stav vody určený v súlade s článkom 5 a podľa prílohy II, najmä opatrení na zabezpečenie toho, aby hydromorfologické podmienky vodných útvarov boli v súlade s dosiahnutím požadovaného ekologického stavu alebo dobrého ekologického potenciálu vo vodných útvaroch označených ako umelé alebo výrazne zmenené. Stav povrchovej vody je klasifikovaný podľa prvkov kvality ekologického stavu , ktorý v systéme biologických prvkov zahŕňa prvok zloženia, početnosti a vekovú štruktúru rybnej fauny a v rámci hydromorfologických prvkov podporujúcej biologické prvky zahŕňa priechodnosť riek.

Vodný zákon 364/2004 Z.z., §12 – uvádza sa, že v rámci vodného plánovania sa vyhotovuje Vodný plán Slovenska, ktorý pozostáva z plánov manažmentu povodí, ktorým je napr. Plán manažmentu povodia Dunaja, ktorý obsahuje plány manažmentu čiastkových povodí a  je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v oblastiach povodí.

Vodný plán Slovenska – Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, Plán manažmentu čiastkového povodia Váhu, kap. 4.1.4.1 Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov – kapitola sa odvoláva na prílohu 8.4 a „Návrh opatrení pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov“, kde sa opatrenie uvedené v tejto ŽoNFP nachádza na str. 1 prílohy. V kap. 8.4, podkapitola 8.4.1 sa uvádza –  Environmentálnym cieľom je eliminácia narušenia pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov na úroveň konzistentnú s kritériami dobrého ekologické stavu/potenciálu. V podkapitole 8.4.1.2 sa navrhuje ako jedno z opatrení „spriechodnenie funkčným rybovodom alebo biokoridorom“. Projekt je v súlade so stratégiami a koncepciami  Vodného plánu Slovenska.

Projektová dokumentácia bola vypracovaná projektovou spoločnosťou VODOTIKA a.s. zameranou na projektovanie a inžiniering vodohospodárskych stavieb v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie  vodných tokov.

Technické a personálne zabezpečenie  vypracovania projektovej dokumentácie bolo  zabezpečné externou spoločnosťou formou verejného obstarávania v zmysle Zákona 25/2006 Z. z.. Zhotoviteľom stavebných prác  bude externá stavebná spoločnosť  vybratá  formou verejného obstarávania v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. V rámci realizácie stavebných prác  projektu si koordináciu prípadných subdodávateľov bude koordinovať samotný zhotoviteľ.  Stavebný dozor sa bude vykonávať  interne osobou oprávnenou na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976/ Zb. o územnom plánovaní a stavbenom poriadku v znení neskorších predpisov. V priebehu realizácie stavebných prác bude v zmysle Usmernenia MŽP SR  vykonávaný externý  bioekologický dozor na dodržiavanie navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu pri výstavbe a vo fáze predkolaudácie bude bioekologický  dozor zameraný na správnosť vytvorenia ekologického prostredia pre migrujúce vodné organizmy. Osoba vykonávajúca daný dozor musí byť zapísana v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona 542/2002 Z. z., pre oblasť životného prostredia, alebo príslušná odborná organizácia ochrany prírody. V etape biologickej predkolaudácie bude vykonávaný externý monitoring na zameranie hydrualických parametrov celého rybovodu, vrátane vtoku a výtoku so zameraním na najrýchlejšie miesta prúdenia vody v rybovode a navrhnutie optimalizácie tohto prúdenia. Súčasne bude zabezpečené kontinuálne meranie hydrologických parametrov. Stavebné práce sa plánujú začať v marci 2020 a ukončiť v decembri 2020.

Vzhľadom na vysokú prioritu spriechodnenia migračnej bariéry, ktorú predstavuje hať v rkm 59,845 na Nitre v meste Nitra, je navrhnutý nový rybovod. Parametre sú riešené tak, aby sa v maximálnej miere blížili k splniu podmienok metodického usmernenia MŽP a zároveň požiadavkám SRZ a ŠOP SR. Návrh tiež zohľadňuje stavebno-technické možnosti danej lokality s prihliadnutím na požiadavky SVP, š.p. na prevádzkovanie Vodného diela Nitra, najmä pri prechode povodňových prietokov. Priestorové možnosti, umiestnenie a trasovanie existujúceho rybovodu, do značnej miery limitujú možné a zároveň realizovateľné zásahy do existujúcej betónovej konštrukcie. Nová časť je vlastne predĺžením deliaceho piliera medzi haťou a hydrocentálou. Priestorové možnosti pri navrhovaní celkovej dĺžky a šírky stavby rybovodu sú do značnej miery limitujúce vzhľadom na prevádzku hate a MVE.

Stavba nebude mať vplyv na režim podzemných vôd. Režim podzemných vôd je ovplyvňovaný hornou a dolnou hladinou vodného diela na Nitre. Hladinový režim výstavbou rybovodu nemeníme. Rybovod je riešený ako betónový žľab z vodostavebného betónu s odberom z hornej hladiny (cca 510 l/s) a výtokom do dolnej hladiny VD na Nitre. Základová škára novej časti rybovodu je vyššie ako základová škára hate a MVE. Výkopovými prácami nedôjde k podkopaniu alebo narušeniu stability nosných konštrukcií vodného diela. Pred zahájením výstavby investor určí miesta osadenia meracích pozorovacích bodov. Odhadom predpokladáme 9 ks značiek.

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty : SO 101 Rybovod

Stavenisko sa nachádza v areáli existujúceho vodného diela. Medzi haťou a hydrocentrálou sa nachádza existujúci rybovod. Stavebná činnosť bude realizovaná v existujúcej starej časti rybovodu a prístavbou novej časti rybovodu. Nová časť bude vybudovaná v koryte medzi haťou a MVE ako pokračovanie existujúceho deliaceho piliera.

V čase vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác bola predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) stanovená na základe rozpočtu (a výkazu výmer) vypracovaného projektantom v rámci projektovej dokumentácie stavby. Jednotlivé prípadné vysvetľovania resp. korigendá v procese prípravy súťažných ponúk môžu viesť k zmenám v rozpočte stavby, ktoré následne vyvolávajú zmenu výšky nenávratného finančného príspevku oproti pôvodne stanovenej PHZ.

Kritériá na výber dodávateľa stavebných prác sú zadefinované v súbore „Príloha č.5 – Podmienky účasti.pdf“, ktorý je súčasťou súťažných podkladov predmetného VO – link na stiahnutie : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3030839.

Žiadateľ neplánuje uplatniť pri obstarávaní zelené VO.

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Po realizácii projektu bude spriechodnené koryto toku Nitra na dĺžke 72,1 km. Odstráni sa štvrtá existujúca bariéra v podobe hate od zaústenia do toku Váh. Spriechodnenie existujúcej bariéry je priamo napojené na už odstránené bariéry (v zmysle Vodného plánu) č. 1-3 (1.prah v rkm 6,45,  2.hať nad Novými Zámkami (Zugov) v rkm 16,445 a 3.hať Dolné Krškany v rkm 53,188), ktoré sú už v súčasnosti priechodné. Spriechodnenie prekážky č. 5 (hať Jelšovce) je v štádiu prípravy.

Vybudovaním rybovodu sa umožní protiprúdová migrácia sťahovavých rýb na neresiská vo vyšších úsekoch toku, odkiaľ sa po rozmnožení presunú do dolnej časti toku, umožní sa celoročná migrácia rýb do vhodných biotopov a návrat rýb na pôvodné stanovište v prípade povodní alebo znovuosídlenie areálu po znečistení toku, prípadne rozširovanie výskytu iných druhov vodných živočíchov, čo bude mať priaznivý vplyv na zlepšenie fauny a flóry v blízkosti rybovodu. Priaznivý dopad bude mať rybovod hlavne na mrenové (pleskáčové) rybie pásmo. Rybovodom sa priamo neovplyvní územie európskeho významu  zavislého na vode, ale sa vytvoria podmienky na pozítvny vplyv chránených území nachádzajúcich sa v blízkosti.

Prevádzková a technická udržateľnosť výstupov projektu po kolaudácii stavby a zaradení majetku  bude zabezpečená Správou povodia dolnej Nitry, Nitra  ako územno- správnej jednotky SVP, š. p. OZ Piešťany. V zmysle Usmernenia MŽP SR bude v rybovode zabezpečené kontinuálne meranie hydrologických parametrov s možnosťou zapisovania nameraných hodnôt.

Na priebežné monitorovanie hladiny v rybovode je navrhnutý limnigraf.  Ichtyologický monitoring rybovodu sa  bude vykonávať za účelom vyhodnotenia jeho priechodnosti, funkčnosti a účinnosti osobou s biologickým vzdelaním a preukázateľnou praxou.

 

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa:                     774 985,94 €

Celkové percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:       100 %

Termín realizácie projektu  :                                                       03/2020 – 03/2021