358 Views

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Stručný popis projektu

Podhradský potok pretekajúci obcou Košecké Podhradie sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v okolí spôsobuje opakovanými povodňami významné škody na majetku, poľnohospodárskej pôde a potenciálne môže ohroziť aj ľudské zdravie. Úpravou toku v celkovej dĺžke 1480 m sa zabezpečí prevedenie prietoku Q100 = 50,00 m3. s-1, a tým sa zvýši protipovodňová ochrana obce a umožní jej územný a hospodársky rozvoj. Projekt zabezpečí ochranu 6 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a zabráni povodňovým škodám v hodnote takmer 5 mil. €.

Popis východiskovej situácie

Navrhovaná úprava sa nachádza v katastrálnom území obce Košecké Podhradie. Podhradský potok, odvodňujúci svahy Strážovských vrchov, preteká intravilánom obce rovnobežne s komunikáciou 050075. Tento tok sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v okolí spôsobuje významné škody na majetku, poľnohospodárskej pôde a potenciálne môže ohroziť aj ľudské zdravie. Tok odvodňuje rozsiahle územie severozápadných častí Strážovských vrchov s nadmorskou výškou vyše 1000 m n.m. (Strážov 1213 m) . Krajina v spádovom území síce má miestami akumulačnú schopnosť, ale na veľkých plochách lesná vegetácia, v ktorej by sa mohlo zachytiť väčšie množstvo povrchovej vody, chýba. A tak neúmerné zrážky spôsobené klimatickými zmenami a tým aj výkyvmi počasia v súčasnosti spôsobujú na Podhradskom potoku opakujúce sa povodne, ktorým napomáha aj nevhodná úprava brehov a nadmerný výrub vegetácie. Dochádza často k splavovaniu materiálu a zanášaniu koryta a tým k zhoršeniu prietočnosti. Z týchto dôvodov sa navrhuje úprava toku ako preventívna protipovodňová ochrana záujmového územia. V mieste plánovanej úpravy tok ohrozuje pri povodňových prietokoch jestvujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov (najmä pozdĺž cestnej komunikácie). Navrhovaná úprava sa nachádza v intraviláne obce Košecké Podhradie od rkm 9,786 (v dolnej časti obce pri škôlke) po rkm 11,266 (nad poľnohospodárskym družstvom). Celková dĺžka úpravy toku je 1480 m a v plnom rozsahu je súčasťou geografickej oblasti. Geografická oblasť je v súlade s Plánom manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu, kód geografickej oblasti SK513351_118, názov geografickej oblasti Podhradský potok – Košecké Podhradie, vodný tok Podhradský potok, ID 4-21-08-2210, začiatok 9,000 km, koniec 11,500 km. Realizáciou projektu sa zvýši ochrana zdravia a života obyvateľov v chránenom území, pričom sa umožní jeho územný a hospodársky rozvoj a zároveň dôjde k zvýšeniu protipovodňovej ochrany riešenej lokality a k zníženiu povodňových škôd.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Návrh technického riešenia stavby protipovodňovej ochrany „Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka“ vychádza z potreby zabezpečiť ochranu intravilánu obce Košecké Podhradie pred povodňovými prietokmi vodného toku Podhradský potok so zabezpečením prevedenia prietoku Q100 = 50,00 m3. s-1. Stavebné práce budú zabezpečené dodávateľsky, formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami SVP, š. p. OZ Piešťany. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov SVP, š. p. OZ Piešťany. Internú finančnú kontrolu a účtovné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať Odbor účtovníctva a daní PR SVP, š.p. Finančné operácie súvisiace s projektom bude zabezpečovať Odbor hospodárskej politiky PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne. Stavba je projektovou dokumentáciou rozdelená na dva stavebné objekty: SO 01 Úprava toku; SO 02 Preložka nadzemného vedenia NN.

SO 01 Úprava toku:

Pri návrhu úpravy toku sa v najväčšej možnej miere využilo trasovanie jestvujúceho koryta toku Podhradský potok. Rozhodujúci vplyv na trasovanie úpravy a použité polomery oblúkov má stiesnený priestor (cesta, existujúca zástavba, vrátane rodinných domov a ich príslušenstva) vymedzujúci šírku úpravy. Začiatok a koniec úpravy bude stabilizovaný prahom murovaným z lomového kameňa, šírky 0,80 m, so založením 0,80 m pod dnom úpravy. Prechod medzi neupraveným a upraveným úsekom bude stabilizovaný rovnaninou z lomového kameňa hrúbky minimálne 0,50 m. Návrh pozdĺžneho sklonu vychádzal z priemerného sklonu jestvujúceho stavu. Je navrhnutý pozdĺžny sklon 1,0 %. Vo väčšej časti kopíruje navrhovaná úroveň dna jestvujúci stav. Je navrhnutý jednoduchý lichobežníkový profil s miskovitým dnom so šírkou od 3,6 m do 5,4 m, v kombinácii s jednostranným, resp. s obojstranným oporným múrom. Sklony svahov koryta budú 1:1,5 a v mieste, kde je svah tvorený oporným múrom bude sklon 5:1. V rámci upravovaného úseku je navrhnutých 5 sklzov dĺžky 10,0 m. Sklzy budú realizované kamenným záhozom z lomového kameňa s hmotnosťou nad 120 kg do betónu. Podzemná časť bude vybudovaná z vodostavebného betónu. Na sklzovej ploche budú šachovite umiestnené vyčnievajúce balvany tak, aby tvorili jednak úkryty, ako aj vodnú hladinu medzi balvanmi tak, aby bol umožnený pohyb vodných živočíchov proti prúdu vody po sklzovej ploche smerom nahor. Svahy a dno budú opevnené kamennou dlažbou hrúbky 20 cm (sklon svahu 1:1,5) do štrkopieskového lôžka. Oporu pre dlažbu bude tvoriť pätka z lomového kameňa. Opevnenie ľavostrannej bermy nad kamennou dlažbou a pravostrannej bermy, okrem spevnenej pojazdnej šírky (pri sklone svahov 1:1,5), bude zatrávnením (hydroosev). Pred osievaním sa plocha pokryje minimálne 10-15 cm hrubou vrstvou ornice. Základová pätka založená pod dnom upraveného koryta bude hrúbky 0,80-1,00 m, pri výške oporného múru 1,65-2,15 m. Veľkosť pätky a hrúbka oporného múru vychádza zo stabilitného výpočtu. Výška oporného múru vychádza z konfigurácie jestvujúceho terénu pri zachovaní minimálneho profilu na prevedenie návrhového prietoku. Pohľadová časť oporných múrov bude tvorená prefabrikovanými panelmi IZT 18/10-K, s čelnou stranou v sklone 5:1. Za oporným múrom budú osadené odvodňovacie rúrky PE priemeru 90-100 mm, každých 3-5 m, vrátane pozdĺžnej drenáže DN150 s vyústením na konci. Vrch oporného múru bude ukončený železobetónovou rímsou hrúbky 0,25 m. Pri premosteniach bude vybudovaný prechodový úsek v dĺžke cca 5,0 m na napojenie na kolmú oporu mosta (prechod zo sklonu 5:1 na kolmú oporu). Prechodový úsek bude domurovaný z lomového kameňa. Na oporných múroch bude osadené trojtrubkové zábradlie výšky 1,10 m, kotvené v rímse. V mieste súbehu so štátnou cestou bude osadené zvodidlové zábradlie. V úsekoch, kde sa oporný múr nachádza pri majetkoprávnej hranici, bude zo strany súkromných oplotených pozemkov oporný múr slúžiť zároveň pre osadenie nového oplotenia výšky 2,0 m. Oplotenie bude z oceľových stĺpikov s pozinkovaným pletivom. Celková dĺžka nového oplotenia bude 477,0 m.

SO 02 Preložka nadzemného vedenia NN:

V rkm 10,695 – 10,746 sa uvažuje s preložkou nadzemného vedenia NN, ktoré je v kolízii navrhovanej úpravy vodného toku. Preložka nadzemného vedenia NN bude v celkovej dĺžke 165 m. V rámci preložky NN bude potrebné preložiť 5 podperných stĺpov, súčasne bude realizovaná prekládka rozvodu verejného osvetlenia.

Súčasťou stavby je aj náhradná výsadba. Po ukončení úpravy toku bude realizovaná náhradná brehová vegetácia. Bude vysadených 220 ks stromov (jelša lepkavá75 ks, jaseň štíhly 75 ks, javor horský 35 ks, vŕba biela 25 ks, lipa malolistá 10 ks) a 150 ks krovín (krušina jelšová, vŕba purpurová, baza čierna).

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Projektová dokumentácia stavby „Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka“ bola vypracovaná v súlade s cieľmi Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu a v súlade s Územným plánom Trenčianskeho územného celku a v ňom spracovaného návrhu opatrení na ochranu pred povodňami (bod 2.14.1.1 – Úpravy odtokových pomerov – Ochrana pred povodňami – úpravy tokov). Potreba realizácie projektu bola vyvolaná mimoriadnymi povodňovými situáciami na toku Podhradský potok v predchádzajúcich rokoch. Realizáciou projektu sa prispeje k zlepšeniu situácie v cieľovom území v nasledovných ukazovateľoch:

Prínosy pre ľudské zdravie:

  1. zníženie pravdepodobnosti záplav v obci Košecké Podhradie bude mať pozitívny vplyv na jej obyvateľov, nakoľko ich psychický stav má významný vplyv na celkový zdravotný stav obyvateľov. Dobrý zdravotný stav obyvateľov vedie k úspore nákladov v sektore zdravotníctva (náklady na lekárske vyšetrenie, liečbu, lieky, dávky nemocenského poistenia) a má pozitívny vplyv aj na zamestnanosť, resp. podnikateľské aktivity (len zdravý zamestnanec môže podávať požadovaný výkon);
  2. navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí toku Podhradský potok dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na zdravie obyvateľstva.

 

Prínosy pre udržanie ľudskej bezpečnosti:

 

  1. realizácia navrhovaného opatrenia prispeje k napĺňaniu cieľov manažmentu povodňového rizika t. j. k zníženiu pravdepodobnosti záplav územia obce Košecké Podhradie a tým k zníženiu potenciálnych nepriaznivých následkov záplav na ľudskú bezpečnosť a bezpečný územný a hospodársky rozvoj ochráneného územia;
  2. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zabezpečí bezpečnosť pre 6 ľudí bezprostredne ohrozených povodňami;
  3. navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí toku Podhradský potok dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na podnikateľské aktivity, čo bude mať pozitívny vplyv na socio-ekonomickú bezpečnosť ľudí.

 

Prínosy pre trvalo udržateľný rozvoj:

  1. protipovodňové opatrenie je navrhované v snahe maximalizovať ekonomické a sociálne aspekty bez porušenia trvalej udržateľnosti ekosystému;
  2. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zabezpečí požadovaná stabilita a technický stav cestnej infraštruktúry – komunikácia č. 050075, čím dôjde k úspore nákladov na jej prípadnú rekonštrukciu a zabezpečí sa plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy;
  3. ochrana cestnej infraštruktúry bude mať priaznivý vplyv aj na zvýšenie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov daného územia;
  4. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zníži/obmedzí významné povodňové riziko, čo napomôže vytvoriť bezpečné podnikateľské prostredie a tým aj bezpečný územný a hospodársky rozvoj obce.

 

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa odhadovaný počet obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou v geografickej oblasti čiastkového povodia Váhu, toku Podhradský potok ID 4-21-08-2210 v obci Košecké Podhradie, kde v zmysle textovej časti Plánu manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu, tab. 3.1 je tento ukazovateľ stanovený na hodnotu 6 obyvateľov.

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa hodnota majetku chráneného pred povodňami v geografickej oblasti čiastkového povodia Váhu, toku Podhradský potok, ID 4-21-08-2210 v obci Košecké Podhradie, kde v zmysle Plánu manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu je tento ukazovateľ v prílohe X. Prehľad povodňových škôd vyčíslený na hodnotu 4 995 790 €.

 

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa:                3 020 378,99 €

Celkové percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:    100 %

Termín realizácie projektu  :                                             03/2018 – 05/2020