/Tomáš Januš

About Tomáš Januš

This author has not yet filled in any details.
So far Tomáš Januš has created 40 blog entries.

Výzva

Výzva k ohľaduplnosti Vyzývame občanov, aby nezneužívali situáciu pri vyhybaní sa kontrole príslušníkmi MVSR jazdou po vodohospodárskych stavbách a obslužných komunikáciách. Pri prichytení páchateľa budú privolaní príslušníci PZ. Ďalej Vás žiadame, ak idete do prírody, alebo blízkosti vodných tokov opekať, grilovať či športovať, odpad si vezmite so sebou domov !!! Buďte zodpovední k sebe, ale i [...]

Oprava VS RUŽINÁ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁDRSKY PODNIK, štátny podnik, ako správca vodnej stavby RUŽINÁ dňa 7. apríla 2020 označil informačnými tabuľkami (Zákaz vstupu) okolie vodnej stavby a uzatvoril stavenisko za účelom plánovanej a avizovanej opravy objektov.   Dovoľujeme si týmto požiadať návštevníkov lokality a samotnej VS Ružiná o dodržiavanie zákazu vstupu na stavenisko a do areálu Doškoľovacieho a rekreačného strediska [...]

NFP310010U487 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra

NFP310010U487 - Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845   OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov. Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na VD Nitra - existujúcej hati na toku Nitra - rkm 59,845 v meste Nitra rekonštrukciou [...]

Výzva na odstránenie „objektov“ v okolí Vodnej nádrže Liptovská Mara

                Na základe výsledku štátneho stavebného dohľadu Spoločného obecného úradu k nelegálnosti stavieb v okolí vodnej nádrže Liptovská Mara, ktorý sa uskutočnil dňa 03.09.2019, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, ako správca vodnej stavby Liptovská Mara v y z ý v a majiteľov „objektov“ (stavby, objekty a zariadenia bez pevného základu, motorové vozidlá alebo [...]

Seminár k spriechodňovaniu migračných bariér na vodných tokoch

Náš podnik v spolupráci so Slovenskou ichtyologickou spoločnosťou pripravil seminár s názvom Spriechodňovanie migračných bariér na vodných tokoch, ktorý sa konal v utorok (24.9.2019) v Banskej Bystrici. Semináru s medzinárodnou účasťou uskutočneného pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászla Sólymosa sa aktívne zúčastnili a svoje poznatky a riešenia z pohľadu legislatívy, zo skúseností [...]

Duálne vzdelávanie pre budúcich vodohospodárov

Záujem o odborné a technické odbory vo všeobecnosti klesá, čo sa prejavuje aj vo vodohospodárskej oblasti. Je veľký predpoklad, že v horizonte 5 až 10 rokov by bolo veľmi problematické nájsť vyučeného či vyštudovaného vodohospodára, ktorý by zastával túto, v minulosti hrdú profesiu. Hrdosť a pocit zodpovednosti pri tejto práci Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (ďalej [...]

DOČASNÉ VYPUSTENIE VODNEJ STAVBY HRIČOV Z DÔVODU PLÁNOVANEJ REVÍZIE

DOČASNÉ VYPUSTENIE VODNEJ STAVBY HRIČOV Z DÔVODU PLÁNOVANEJ REVÍZIE V zmysle schváleného manipulačného poriadku je naplánovaná a predpísaná periodická revízia kanálovej sústavy Hričov-Mikšová-Považská Bystrica (H-M-PB), ktorá bude zameraná na opravu návodných betónových tesnení prívodných energetických kanálov a odstránení nánosov (sedimentov) z usadzovacích bazénov na prítokoch do energetického kanála a pred vodnou elektrárňou PB. Energetická sústava Hričov-Mikšová-Považská [...]

Deň otvorených dverí na vodných stavbách 2019

ĎAKUJEME všetkým návštevníkom, ktorí sa zúčastnili dní otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorí prišli, videli, položili množstvo otázok, darovali nám úsmevy, udivené a prekvapené výrazy z majestátnosti vodných stavieb a hlavne nachodili tisíce schodov. Veríme, že aj týmto spôsobom sme priblížili význam vodných stavieb, ale aj vody ako takej. Tešia nás vaše pozitívne ohlasy [...]

NFP310020M583 – Makov – úprava toku Kysuca

NFP310020M583 - Makov - úprava toku Kysuca   OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok   Stručný popis projektu Tok Kysuca pretekajúci obcou Makov sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v [...]

NFP310020M648 – Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne

NFP310020M648 - Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne   OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok   Stručný popis projektu Tok Oravica pretekajúci obcou Vitanová sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a [...]

Veľkosť písma