/Tomáš Januš

About Tomáš Januš

This author has not yet filled in any details.
So far Tomáš Januš has created 40 blog entries.

Oprava hrádze v Petržalke

 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) Odštepný závod Bratislava bude v mesiacoch júl a august opravovať asfaltový povrch na petržalských hrádzach. Vyžiada si to obmedzenia.   SVP bude v priebehu mesiacov júl a august realizovať opravu asfaltového povrchu na niekoľkých jej úsekoch petržalskej hrádze v Petržalke. V súčasnosti už prebiehajú prípravné práce – vytyčovanie inžinierskych sietí a vodorovné značenie obchádzkových trás. [...]

Odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová

Vedenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica a pobočka SVHS spoločne zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu - odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová dňa 8.6.2018. Za účasti 45 zamestnancov bolo vyzbieraných 20 vriec odpadu. V predchádzajúcich rokoch bolo v Banskej Bystrici na toku Hron v úseku Majer – centrum vyzbieraných: [...]

60 rokov od uvedenia vodnej stavby Nosice do prevádzky

Dňa 4.5.2018 sa uskutočnila malá odborná konferencia pri príležitosti 60. výročia uvedenia vodnej stavby Nosice do prevádzky. Konferencia prebehla v užšom kruhu vodohospodárov, energetikov a významných hostí. Vodná stavba Nosice bola vybudovaná v rokoch 1949 - 1958. Hlavným účelom stavby je výroba elektrickej energie, prevažne špičkovej a denné a týždenné vyrovnanie prietokov na Váhu s cieľom [...]

NFP310020L054 – Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja -I. etapa

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 - 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok Stručný popis projektu Vybudovanie protipovodňových podzemných tesniacich stien v definovaných úsekoch povodňovými poruchami poškodených ochranných hrádzí Malého Dunaja a Váhu sa eliminuje potenciálne riziko vzniku povodne spôsobenej povodňovými situáciami na Váhu (1997) ako [...]

NFP310010L777 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na existujúcej hati na toku Turiec - rkm 7,530 v meste Martin vybudovaním nového rybovodu, čím zabezpečí pozdĺžnu kontinuitu vodného toku na úseku dlhom 8,966 km od ústia toku Turiec do rieky Váh. Rybovod [...]

NFP310020L098 – Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 - 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok Stručný popis projektu Podhradský potok pretekajúci obcou Košecké Podhradie sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v okolí spôsobuje opakovanými povodňami významné škody na majetku, poľnohospodárskej [...]

Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom

Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“ NÁZOV PROJEKTU : „POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM“ PROGRAM: „PRISPÔSOBENIE SA ZMENE KLÍMY – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA“ OPATRENIE: VODY HORNEJ NITRY PRE JEJ ĹUDÍ VYHLASOVATEĽ : ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŽIADATEĽ : [...]

60. Výročie VS Krpeľany – Sučany – Lipovec

Dňa 24. 11. 2017 sa uskutočnila malá odborná konferencia pri príležitosti 60. výročia uvedenia vodných stavieb Krpeľany – Sučany – Lipovec do prevádzky. Konferencia bola užšom kruhu vodohospodárov, energetikov, predstaviteľov samosprávy a štátnej správy. Návštevou nás poctil aj emeritný profesor STU Bratislava, Ing. Jozef Hulla, DrSc., ktorý sa podieľal na riešení viacerých problémov, ktoré sa na [...]

Pracovný workshop k projektu z Nórskych fondov

Dňa 23.5.2017 sa na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany uskutočnil workshop k projektu „Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pre povodňami a suchom“. Tento projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov SVP, š. p.   Na workshope bol odprezentovaný projekt, ktorý je stále v realizácii. Zúčastnení [...]

Veľkosť písma