/Články

Pracovný workshop k projektu z Nórskych fondov

Dňa 23.5.2017 sa na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany uskutočnil workshop k projektu „Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pre povodňami a suchom“. Tento projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov SVP, š. p.   Na workshope bol odprezentovaný projekt, ktorý je stále v realizácii. Zúčastnení [...]

SVP, š. p., na JOB EXPO Nitra

Po roku sa Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., vracia opäť do Nitry, do priestorov výstaviska Agrokomplex, na najväčší veľtrh práce Job Expo. Koncom apríla tu vystavovatelia budú mať možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Uchádzači o zamestnanie nájdu na tomto veľtrhu vyše [...]

Prihláste svoju vodohospodársku prácu do súťaže

Ak ste minimálne tretiaci na vysokej škole alebo pracujete a v tomto roku dosiahnete vek do 35 rokov, chcete profesionálne rásť, spoznať ďalších kolegov vodohospodárov, zaujíma vás, na čom pracujú oni, chcete sa stretnúť s profesionálmi z vodohospodárskej praxe, získať nové odborné kontakty či inšpiráciu, neváhajte a zapojte sa do 16. ročníka súťaže Konferencia mladých vodohospodárov. Organizátorom súťaže je Združenie [...]

Deň Zeme Závodu VD Gabčíkovo

Viac ako 200 vriec komunálneho odpadu vyzbierali pracovníci Závodu Vodné dielo Gabčíkovo 27. marca 2017 na hrádzach vodného diela v úseku od Čunova po Gabčíkovo. Sanitárny deň na ozdravenie a skrášlenie okolia na frekventovanom území zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Závod VD Gabčíkovo zorganizovali pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Pri čistení pracovníci našli aj [...]

SVP, š. p. na veľtrhu CONECO

Tohto roku sa prezentácia rezortu životného prostredia na veľtrhu CONECO, Racioenergia a voda v dňoch 21. až 15. marca 2017 niesla v znamení vody, a to hneď vo viacerých úrovniach. Tohtoročná kampaň Svetového dňa vody mala za cieľ upriamiť pozornosť ľudí na spôsob, ako znížiť množstvo odpadových vôd a ako tieto znova využiť. Spolu s ostatnými rezortnými inštitúciami, podnikmi [...]

Obnovený Čiližský potok má pomôcť ochrane prírody Podunajska

Za aktívnej pomoci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Odštepného závodu Bratislava a Správy vnútorných vôd Šamorín ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) obnovili Čiližský potok. Ukončené práce na sprietočnení vodného toku si 24. 11. 2016 pozrel priamo na mieste minister životného prostredia László Sólymos. Obnovený potok má mať pozitívny vplyv na zadržiavanie vody v Podunajskej nížine a boj so suchom a povodňami. Vďaka revitalizácii Čiližského [...]

Zahraničné médiá zaujal projekt protipovodňovej ochrany Bratislavy

Slovenský vodohospodársky podnik prezentoval projekt ochrany hlavného mesta SR pred veľkou vodou spolufinancovaný z európskych fondov zahraničným novinárom počas dvojdňového 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre Dunajský región. Záujem o prezentáciu projektu a ukážku inštalácie mobilného hradenia prejavila dvadsiatka novinárov zo zahraničia a hlavné celoslovenské médiá. Dôležité údaje o projekte uviedol za SVP, š. p.  Ing. Peter Čadek, PhD [...]

SVP na konferencii Mestá a voda/Cities & Water

Dňa 25.októbra 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „Mestá a voda“ určená najmä primátorom a predstaviteľom európskych miest ako aj predstaviteľom zahraničnej a domácej odbornej verejnosti. Bratislava, ako hlavné mesto krajiny predsedajúcej Rade Európskej únie nadviazalo na konferenciu v Holandsku, s cieľom predstaviť úspechy miest a ich miestnych politík v [...]

Technická univerzita Košice a SVP š. p. začínajú spoluprácu

Vychovať odborníkov na vodné hospodárstvo a vodné stavby vo východoslovenskom regióne je zámerom spolupráce medzi Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a štátnym Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP). Svojím podpisom ju dnes, 11. októbra  2016, na študentskom veľtrhu v Bratislave spečatili generálny riaditeľ SVP Stanislav Gáborík a dekan Stavebnej fakulty TUKE Vincent Kvočák. SVP dlhodobo [...]

Logo SVP, š. p., v cieli populárneho Triatlonu pre všetkých

SVP, š. p. ako štátny podnik má, má na starosti tak správu a údržbu vodných tokov na celom území Slovenska ako i protipovodňovú ochranu obyvateľov i majetku. I keď hrádze, ako protipovodňové stavby slúžia v prvom rade na ochranu pred veľkou vodou, na viacerých úsekoch, napríklad aj hlavného mesta SR, umožňujeme celoročné využívanie hrádzí na rekreačné aktivity – [...]

Veľkosť písma
Kontrast