250 Views

Je všeobecne známe, že pre spokojnosť v práci je základným predpokladom mať na pracovisku poriadok.  V prípade „Dňa čistejších riek v povodí Váhu a Nitry, do ktorého sa aktívne zapojilo 313 zamestnancov Odštepného závodu Piešťany, nešlo o upratovanie v pravom zmysle slova.

Vodné toky a nádrže v našej správe – teda od Tatier k Dunaju prechádzajú na svojich putovaniach rôznymi úskaliami spôsobenými činnosťou ľudí. Množstvo a skladba odpadu, s ktorými sa v slovenských riekach potýkame, niekedy prekračuje aj predstavivosť milovníkov filmov s hororovým nádychom. Tak sme v piatok 4.6.2021 vyhrnuli rukávy a s vervou a zdravým nasrdením vyzbierali 1070 vriec prevažne plastového odpadu, na ktorý sme sa zamerali. Kolekcia bola doplnená pneumatikami.

Aspoň trocha odľahlo vodným nádržiam Krpeľany, Horné Orešany, Kráľová, Sĺňava, Duchonka, Tesáre či Nemečky. Množstvo odpadu zmizlo z brehov Váhu v Hornom Hričove, v úsekoch od Trenčín po Drahovce, Kolárovo – Kráľová nad Váhom. Ďalej sme v peknom slnečnom počasí vyčistili  brehy tokov Nitra, Bebrava, Bojnianka, Žitava, Dlhý kanál, Telinský potok, Hostianský potok, Jác či Šárd. Pre lepšiu  inšpiráciu sme si vytýčili heslo „malé vrece pre človeka – veľké pre prírodu“. Vyzbieraný odpad skončil na zberných dvoroch.

Aktuálne prebieha aj vzájomný projekt SVP š.p. a LIDL Slovensko s názvom „Nenechajme to plávať“, ktorý je taktiež zameraný na dosiahnutie čistejšieho stavu riek a nádrží Slovenska. Nakladanie s komunálnym odpadom je v kompetencii samospráv. Je zrejmé, že kapacity odpadových hospodárstiev samospráv nie sú disponované na zber odpadov z riek, obzvlášť v extravilánoch, o to viac je potrebné pôvod a zdroje odpadu eliminovať.

V tomto príspevku chceme síce s odľahčením, ale zároveň s apelom upriamiť pozornosť na fakt, že plastová fľaša, ktorá začne púť vo Váhu niekde v Liptovskej Mare má pomerne vysokú šancu skončiť v morských vodách.