627 Views

Dňa 10. mája 2018 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP, š. p.) a Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) zorganizovali v priestoroch Odštepného závodu SVP, š. p. v Banskej Bystrici Národný dialóg k projektu FramWat.

Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 20 účastníkov zo štátnej a verejnej správy, ministerstiev, oblasti vedy a výskumu či akademickej obce, podnikania ale aj samosprávy a v neposlednom rade Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré je asociovaným partnerom projektu.

Počas Národného dialógu bol prítomným predstavený cieľ projektu, plánované výstupy a výsledky jednotlivých pracovných balíkov projektu (pozvánka, program Národného dialógu). V živých diskusiách sa účastníci zhodli na tom, že absorpčná kapacita pôdy sa musí zvýšiť správnym obhospodarovaním krajiny a tým prispieť k ochrane pred povodňami, zmierneniu negatívnych dôsledkov sucha a efektívnejšiemu využívaniu ekosystémových služieb.

Komplexné riešenia, medzisektorová spolupráca, využitie synergických účinkov prírode blízkych vodozádržných opatrení a ich kombinácie vzhľadom na miestne podmienky sú kľúčom k úspechu v zadržiavaní vody v krajine.

Prehľad prezentácií:

Prehľad aktuálnej situácie v oblasti prírode blízkych opatrení na zadržiavanie vody v krajine v Slovenskej republike (SVP, š. p)

Demonštračný projekt o vodozádržných opatreniach Integrovaného programu manažmentu sucha (GWP CEE)

Posúdenie účinnosti protipovodňových opatrení zelenej a šedej infraštruktúry podľa metodiky NWRM (VÚVH)

Potenciál vegetačných úprav v krajine pri zadržiavaní vody v krajine (TUZVO)

Projekt FramWat – všeobecné informácie (SVP, š. p)

Pilotné územie na Slovensku – rieka Slaná (SVP, š. p)

Identifikácia potenciálnych lokalít – pracovný balík T1 (SVP, š. p)

Efektivita vodozádržných opatrení – pracovný balík T2 (SAV)

Možnosti financovania vodozádržných opatrení v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (SVP, š. p)

Stratégia a ekonomické nástroje (GWP CEE)