/Ochrana, kvalita a kvantita vody

Záverečná konferencia projektu FramWat

Dňa 9. júna 2020 sa konala Záverečná konferencia projektu FramWat „Malé opatrenia – komplexné riešenia!“ prostredníctvom online prenosu. Projekt FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures) podporuje využívanie krajinných prvkov na zlepšenie environmentálnych problémov identifikovaných vo vodných útvaroch, tokoch a jazerách udržateľným spôsobom. […]

The Second Round Table, FramWat, Bratislava

SVP, š. p. spolu s Global Water Partnership Central and Eastern Europe v rámci projektu FramWat zorganizovali pracovné stretnutie Druhý regionálny okrúhly stôl FramWat (The Second Round Table), ktoré sa konalo dňa 21. mája 2019 vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia partnerských krajín zo Slovenska, Poľska a Rakúska, zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR reprezentujúci [...]

Tretie stretnutie k projektu FramWat, Ľubľana

V dňoch 22. – 23. novembra 2018 sa v Ľubľane konalo tretie stretnutie k projektu FramWat. Stretnutia sa zúčastnili všetci projektoví partneri a aj asociovaní partneri z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR). Nakoľko je projekt v polovici implementácie, bolo toto stretnutie obzvlášť dôležité. Zúčastnení predstavili svoje doterajšie výsledky, vymenili si skúsenosti, podali správu o pokroku [...]

Veľkosť písma