eeagrants-jpg

Print

Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom

„Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

NÁZOV PROJEKTU : „POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM“

PROGRAM: „PRISPÔSOBENIE SA ZMENE KLÍMY – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA“

OPATRENIE: VODY HORNEJ NITRY PRE JEJ ĹUDÍ

VYHLASOVATEĽ : ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŽIADATEĽ : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany

KÓD VÝZVY : ACC01

PARTNERI PROJEKTU :  mesto Nováky a mesto Handlová (mesto Handlová neskôr odstúpilo od Partnerskej dohody a zostal len jeden partner – mesto Nováky)

VÝŠKA GRANTU PODĽA PROJEKTOVEJ ZMLUVY A DODATKOV  : 3 189 859,- EUR

www.eeagrants.org

www.eeagrants.sk

LINK NA PROJEKTOVÚ ZMLUVU – vrátane dodatkov (uzatvorenú s Úradom vlády SR) : https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1482337&l=sk

Cieľom projektu je znižovať zraniteľnosť ľudí hornej Nitry a ekosystémov voči klimatickým zmenám. Za účelom vyhodnotenia resp. overenia výstupov projektu bude spracovaná dopadová štúdia. Súčasťou štúdie bude aj zhodnotenie jednotlivých parametrov navrhovaných opatrení.

FOTODOKUMENTÁCIA Z REALIZÁCIE PROJEKTOV

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOV

1. Rybany-Bebrava, vodozádržné objekty

Ďalšie opatrenia, ktoré vychádzajú z analýzy sú navrhované pozdĺž obce Rybany. Jedná sa o ľavostrannú hrádzu (jednostranná hrádza pozdĺž obce) a ochranného múrika. Ochranná hrádza a ochranný múrik nad obcou umožňuje využitie inundácie na dočasnú akumuláciu vody bez ohrozenia intravilánu obce. Pri extrémnych prietokoch sa jedná o zadržanie objemu cca 150 000 m3.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, vydané kolaudačné rozhodnutie

2. Žitná Radiša-Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta

Na prítokoch Bebravy sa navrhuje opatrenie na toku Rakovec (tvorí prítok toku Radiša) za účelom vylepšenia pomerov na toku Radiša, ktorá preteká cez Žitnú Radišu, Uhrovec a Bánovce nad Bebravou. Jedná sa o prehrádzku so zadržaným objemom cca 500 m3 a so stabilizáciou koryta medzi prehrádzkou a zaústením do toku Radiša. Stabilizácia je navrhovaná ako protiezózne opatrenie s prvkami na spomalenie prietoku.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, prebieha kolaudačné konanie

3. Nadlice-Nadlický potok, sfunčnenie jestvujúceho poldra

Jedná sa o jestvujúci polder čiastočne zanesený, bez bezpečnostného prepadu. Za účelom sfunkčnenia sa navrhuje navýšenie hrádze s dobudovaním bezpečnostného priepadu, čiastočná úprava koryta v rámci zátopy vrátane odstránenia nánosov. Jestvujúca hrádza poldra je v dĺžke 150 m a výšky 5,0 m. Po sfunkčnení predpokladáme akumulačný objem cca 80 000 m3 (s súčasnosti je možné uvažovať cca 47 000m3).

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, vydané kolaudačné rozhodnutie

4. Nováky – vodozádržné opatrenia na toku Nitra

Navrhované opatrenia nad hodnou haťou pozostávajú z jednostrannej stabilizácie koryta lomovým kameňom, pri zachovaní brehovej vegetácie, v dĺžke 530 m, priečnej ľavostrannej homogénnej a pravostrannej ochrannej homogénnej hrádze. Priečna hrádza umožní akumuláciu vody v ľavostrannej inundácií a zamedzí priamemu ohrozeniu mesta Nováky pri vyliatí z koryta v upravovanom úseku. Pri extrémnych prietokoch sa vytvorí akumulácia cca 50 000 m3. Pod hornou haťou navrhované opatrenia pozostávajú z navýšenia jestvujúcej homogénnej hrádze za účelom zvýšenia ochrany pred povodňovými prietokmi.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, prebieha kolaudačné konanie

5. Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod

Predmetom opatrenia je využitie pôvodného koryta (lokalita Brod) na akumuláciu a odvedenie dažďových vôd z povrchového odtoku. Jedná sa o úpravu vrátane vyústenia do toku Nitra, na ktorom je osadený uzáver na regulovanie odtoku. Súčasťou úpravy sú aj kamenné dnové prehrádzky, ktorých úlohou je spomaľovanie odtoku vody.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, vydané kolaudačné rozhodnutie

6. Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Lelovský potok

Navrhované opatrenia sa týkajú Lelovského potoka, ktorý počas zvýšených prietokov priamo ohrozuje intravilán mesta Nováky. Navrhované opatrenie pozostáva z revitalizácie upraveného úseku a z úpravy v neupravenej časti.

Aktuálny stav: Projekt sa nerealizoval

7. Lehota pod Vtáčnikom – Lehotský potok, oprava prehrádzky

Opatrenie sa týka opravy jestvujúcej prehrádzky na Lehotskom potoku. Prehrádzka je v súčasnosti nefunkčná a akumulačný priestor je zanesený. Pôvodná drôtokamenná prehrádzka bola v dĺžke 25 ma s výškou cca 5m. Po oprave by mal byť vytvorený akumulačný priestor o objeme cca 500 m3.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, prebieha kolaudačné konanie

8. Veľké Uherce – Dráhožica, oprava vodnej nádrže

Jedná sa o vodnú nádrž s hrádzou v dĺžke 300 m, s max. výškou nad terénom 11,4 m. Opatrenie sa týka opravy betónového združeného funkčného objektu, ktorý je v súčasnosti v havarijnom stave. Súčasťou združeného funkčného objektu je dnová výpusť 1,2 x1,2 m s max kapacitou 12,0 m3 (s tabuľovým uzáverom), bezpečnostný prepad dĺžky 33 m s kapacitou 22 m3 (pri prepadovej výške 0,5 m), čelné stavidlá a čelné priepady, odvádzacia stôlňa 2,5×3,6 dĺžky 23,5 m a vývar šírky 2,5 m , dĺžka 19,8m. Celkový dosiahnuteľný zásobný objem je 887 000 m3, využiteľný objem pred opravou uvažujeme cca 540 000 m3. Súčasťou opatrenia je aj odstránenie nánosov a kontrola objektov dostupných po vypustení nádrže.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, vodná nádrž sa napúšťa, ohlásenie ukončenia stavebných prác (nie je potrebné kolaudačné konanie)

9. Handlová – stabilizačné opatrenia na toku Handlovka

Opatrenia pozostávajú zo stabilizácie toku Handlovka. Opatrenie slúži ako protierózne opatrenie s prvkami na spomalenie odtoku. Súčasťou predmetného opatrenia je aj dobudovanie obojstranného ochranného múrika na priamu ochranu intravilánu mesta pred povodňovými prietokmi.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, prebieha kolaudačné konanie

10. Opatrenia na prítokoch Handlovky

Opatrenie pozostáva z vybudovania prehrádzok na čiastočnú akumuláciu vody a na spomalenie odtoku. Prehrádzky budú slúžiť zároveň aj ako protierózne opatrenie. Prehrádzky sú navrhované na nasledovných prítokoch : Račí potok, potok Jalovec a potok Horeňovo. Uvažujeme s akumulačným objemom prehrádzky cca 30 m3.

Aktuálny stav:

Račí potok – Projekt stavebne ukončený, vydané kolaudačné rozhodnutie

Jalovský potok – Projekt stavebne ukončený, podaná žiadosť o kolaudáciu

Potok Horeňovo – projekt stavbne ukončený

11. Handlová – vodozádržné opatrenia v rámci intravilánu mesta

Opatrenie sa týka odvedenia dažďových vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch (chodníkov) v rámci intravilánu mesta do vsaku, vytvoreného zo vsakovacích blokov., uložených pod zelenými plochami.

Aktuálny stav: Projekt sa nerealizoval.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

The measures to prevent floods and droughts in the Upper Nitra region river basin

Project title : „THE MEASURES TO PREVENT FLOODS AND DROUGHTS IN THE UPPER NITRA REGION“

PROGRAMME: „ADAPTING TO CLIMATE CHANGE – FLOOD AND DROUGHT PREVENTION“

MEASURE: WATERS OF THE UPPER NITRA REGION AND ITS PEOPLE

INVITNG PARTY: GOVERNMENT OFFICE OF THE SLOVAK REPUBLIC

APPLICANT : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany (In English: SLOVAK WATER MANAGEMENT ENTERPRISE, state enterprise, spin-off plant Piešťany)

INVITATION CODE : ACC01

www.eeagrants.org

www.eeagrants.sk

The objective of the project is to reduce the vulnerability of people from the Upper Nitra region and the ecosystems to climate change. An impact study will be processed for the purpose of evaluation or verification of project outputs. The study will also include the assessment of individual parameters of the proposed measures.

PHOTO DOCUMENTATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECTS

BRIEF CHARACTERISTIC OF PROJECTS

1. Rybany-Bebrava, water-retaining objects

Other measures based on the analysis are proposed along the village of Rybany. These are a left-sided dam (one-sided dam along the village) and a safety low wall. The protection dam and low wall above the village allow the use of inundation for a temporary accumulation of water without threatening the urban areas of the village. The volume of ca. 150,000 m3 is to be retained at extreme flow volumes.

Current state: The project is constructionally completed, the decision of final inspection was issued

2. Žitná Radiša-Rakovec, small weir and stabilization of river bed

A measure is proposed for the tributaries of the Bebrava river, i.e. the Rakovec watercourse (the tributary of the Radiša) in order to improve the conditions on the Radiša watercourse, which flows through Žitná Radiša, Uhrovec and Bánovce nad Bebravou. It is a small weir with the retaining volume of about 500 m3 and with the stabilization of the river bed between the small weir and the mouth to the Radiša watercourse. Stabilization is proposed as a countermeasure against erosion with the elements to slow down theflow volume.

Current state: The project is constructionally completed, approval process is under way

3. Nadlice-the Nadlice brook, making the existing polder functional

The existing polder is partially clogged, without a safety overflow. It is proposed to increase the heightening of the dam with completion of the safety overflow, partial adjustment of the river bed within the overflow, including the removal of deposits. The length of the existing dam is 150 m and the height is 5.0 m. After making it functional, we assume an accumulation volume of ca. 80,000 m3 (presently, it is possible to consider ca. 47,000 m3).

Current state: The project is constructionally completed, the decision of final inspection was issued.

4. Nováky – water retaining measures on the Nitra watercourse

The proposed measures above the upper weir consist of an one-sided stabilization of the river bed by quarry stone, while maintaining the river bank vegetation, in a length of 530 m, of a transverse left-sided homogeneous and a right-sided protective homogeneous dam. The transverse dam will allow the accumulation of water in the left-sided inundation and prevent direct damage to the town of Nováky when the river bed it is flooded from the bed in the adjusted stretch. The accumulation of about 50,000 m3 is generated at extreme flow volumes.. The measures proposed above the upper weir include the increasing the existing homogeneous dam in order to heighten the protection against flood.

Current state: The project is constructionally completed, approval process is under way.

5. Flood control measures in the town of Nováky, locality Brod

The subject of the measure is the use of the original river bed (locality Brod) for the accumulation and removal of rainwater from the surface outflow. This adjustment also includes the outfall to the Nitra river stream, which is fitted with a closure to regulate the outlow. The small weirs with the stone bottom are part of the adjustment, the task of which is to slow down the outflow of water.

Current state: The project is constructionally completed, the decision of final inspection was issued.

6. Flood control measures in the town of Nováky, locality the Lelovce brook

The proposed measures concern the Lelovce brook, which directly threatens the urban area of the town Nováky during the increased flow volumes. The proposed measure consists of the revitalization of the arranged stretch and the arrangement of the unarranged part.

Current state: The project was not implemented.

7. Lehota pod Vtáčnikom – the Lehota brook, reparation of small weir

The measure concerns the repair of the existing small wair in the Lehota brook. The small weir is currently non-functional and the accumulating space is clogged. The original wire-stone weir was 25 m long and 5 m high. An accumulating area should be created with the volume of ca. 500 m3 after repair.

Current state: The project is constructionally completed, approval process is under way

8. Veľké Uherce – Dráhožica, the reparation of basin

This is a basin with dam in length of 300 m, and a max. height of 11.4 m above terrain. The measure concerns the repair of a concrete comprehensive functional object that is currently in serious disrepair. A bottom run-off is part of the concrete comprehensive functional object with the dimensions 1.2 x1.2 m with a max. capacity of 12.0 m3 (with a table closure), safety overflow with length of 33 m and capacity of 22 m3 (at an overflow height of 0,5 m), front floodgate and front overflows, draining tunnel 2.5 x 3.6 m  and length 23.5 m and stilling pond 2.5 m in width, and 19.8 m in length. The total achievable reserve volume is 887,000 m3, usable volume is ca. 540 000 m3. The measure also includes removal of deposits and check of objects available after the water reservoir has been discharged.

Current state: Project constructionally completed, water reservoir is filled up, the announcement of completion of construction work (no need for approval process)

9. Handlová – stabilization measures on the Handlovka watercourse

The measures consist of the stabilization of the Handlovka watercourse. The measure serves as a counter-measure with the elements to slow down the outflow. This measure also includes the completion of a double-sided protection low wall to protect the urban area of the town against flood.

Current state: The project is constructionally completed, final inspection (approval) process is under way.

10. Measures on the tributaries of the Handlovka

The measure includes the construction of small weirs for the partial accumulation of water and for the slowdown of outflow. The small weirs will also act as a counter-measure against erosion. The small weirs are proposed for the following tributaries: the Račí brook, the Jalovec brook and the Horeňovo brook. We consider the accumulation volume of the small weir of ca.  30 m3.

Current state:

The Račí brook is constructionally completed, the decision of final inspection was issued.

The Jalovský brook – the project is constructionally completed, the application for final inspection was submitted.

The Horeňovo brook – the project was constructionally completed.

11. Handlová – water retaining measures within the urban area of the town

The measure concerns the draining of rainwater from the surface runoff from the hard surfaces (pavements)
within the urban area of the town to infiltration system, made from the infiltration blocks, located under the green areas.

Current state: The project was not implemented.